Vuosikertomus 2022
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tase ja rahoitus

Tase ja rahoitus

31.12.2022 taseen lukuja on verrattu 31.12.2021 taseeseen (miljoonaa euroa).
  31.12.2022 31.12.2021
Pitkäaikaiset varat 85,0 85,9
Lyhytaikaiset varat 84,6 80,3
Varat yhteensä 169,7 166,1
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 102,8 103,9
Oma pääoma yhteensä 115,8 116,8
Pitkäaikaiset velat 21,7 21,5
Lyhytaikaiset velat 32,2 27,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 169,7 166,1

Rahavirrat katsauskaudella:

  1-12/2022 1-12/2021
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 11,7 15,2
+/- käyttöpääoman muutos -2,9 -6,2
- korot, verot ja saadut osingot -0,8 -0,7
= liiketoiminnan rahavirta 8,0 8,3
- investointien rahavirta -8,0 -8,4
- rahoituksen rahavirta -3,0 -2,5
= kassavarojen muutos -3,0 -2,6

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 10,7 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 22,4 miljoonaa euroa (22,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia (72,4 prosenttia).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä huolimatta elektroniikan komponenttien saatavuushäiriön aiheuttamasta epävarmuudesta. Kassavirran varmistaminen ei ole edellyttänyt erityisiä sopeutustoimia eikä asiakassaamisten luottoriskeissä ole todettu olennaisia muutoksia.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 19,0 miljoonaa euroa (22,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli -3,0 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 6,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin sekä 1,4 miljoonan euron osingonmaksun (-2,6 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 7,0 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, sekä 1,1 miljoonan euron osingonmaksun).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 30.9.2025 saakka. Katsauskauden päättyessä limiittejä ei ollut käytössä.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.