Vuosikertomus 2022
Vastuullisuus Bittiumilla 2022
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Raportointi  >  GRI-indeksi

GRI-indeksi

Bittiumin vuosikertomus 2022 on laadittu GRI Universal Standards 2021 -version mukaisia standardeja soveltaen. Vastuullisuusraportointi kattaa valittuja yleisiä indikaattoreita (General Disclosures) sekä aihestandardeja, jotka Bittium on määrittänyt yhtiölle olennaisiksi ja jotka parhaiten heijastavat sen vaikutuksia kyseisissä aiheissa. Raportoinnissa on huomioitu GRI 1: Foundation 2021 -päivityksen keskeiset käsitteet raportoitavien sisältöjen määrittelyyn. Aihestandardit ovat vuoden 2016-standardiversioita, ellei standardin nimen vieressä toisin mainita.

GRI-standardien käyttöä koskeva lausunto: Bittium Oyj on raportoinut tässä GRI-sisältöindeksissä mainitut tiedot ajanjaksolta 1.1.2022–31.12.2022.

Taulukon sivunumerot viittaavat vuosikertomuksen ladattavan/painetun version sivunumerointiin. Lataa pdf: Bittium Vuosikertomus 2022.

GRI 1 soveltaminen: GRI 1: Raportointiperusteet 2021

Tunnus Raportointisisältö Sijainti Bittiumin vuosikertomuskokonaisuudessa Lisätiedot
GRI 2: Yleinen sisältö
2-1 Organisaation
perustiedot
Bittium vuonna 2022;
Liiketoiminta ja toimintaympäristö, s. 8

Bittium on kansainvälinen teknologiayritys, joka tarjoaa yhteiskunnallisesti hyödyllisiä teknisiä innovaatioita, jotka parantavat viestintäyhteyksiä, luovat turvallisuutta ja
edistävät terveydenhoitoa. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja
Singaporessa. Lisää tietoa toimipisteistä verkkosivuilla:
https://www.bittium.com/bittium-lyhyesti/tietoa-ja-
taloudellisia-lukuja/bittiumin-toimipisteet

Bittium Oyj:n yhtiöjärjestys on saatavilla verkkosivuilla:
www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/
yhtiojarjestys

2-2 Kestävyysraportoinnin kattamat yksiköt Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Raportointi, s. 84
 
2-3 Raportointikausi,
julkaisutiheys ja
yhteystiedot
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Raportointi, s. 84
 
2-4 Muutokset aiemmin raportoiduissa
tiedoissa
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Raportointi, s. 84
Aiemmin raportoituja vastuullisuustietoja ei ole oikaistu.
2-5 Ulkoinen varmennus Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Raportointi, s. 84
 
2-6 Toiminnot, arvoketju ja muut liike-
toimintasuhteet
Bittium vuonna 2022; Bittiumin tuotteet ja palvelut, s. 12, Vastuullisuus Bittiumilla
2022; Bittiumin arvonluontimalli, s. 52
Bittiumin kaikki tuotteet valmistetaan Suomessa valmistuskumppanien toimesta. Tuotteet koostuvat erilaisista elektronisista ja mekaanisista komponenteista, joiden toimittajat ovat sekä ulkomaisia että suomalaisia omalla alueellaan merkittäviä toimijoita. Bittiumin merkittävimmät jakeluverkoston yhteistyökumppanit ovat Bittiumin eri tuote- ja palvelualueilla toimivia yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi Tutus Data AB Bittium Tough Mobile™ 2 älypuhelimille Ruotsissa ja Technomed Ltd Bittium Faros™ laitteiden osalta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
2-7 Henkilöstö Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 67
Kaikkien työntekijöiden lukumäärä vuoden 2022 lopussa oli 625, joista naisia oli 86 (14 %) ja miehiä 539 (86 %).
Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia työntekijöitä oli 591, joista naisia oli 84 (14 %) ja miehiä 507 (86 %). Määräaikaisten työsopimusten osuus kaikista työsopimuksista oli naisten osalta 2 % ja miesten osalta 6 %. Osa-aikaisten työsopimusten osuus kaikista työsopimuksista oli 7 % (naisia 7 %, miehiä 7 %). Kokoaikaisten työsopimusten osuus kaikista työsopimuksista oli 93 % (naisia 93 %, miehiä 93 %).
Nollatuntisopimuksella työskenteli 1 % työntekijöistä (naisia 0 %, miehiä 1 %). Henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2022 aikana.
2-9 Hallintorakenne,
valiokunnat ja niiden kokoonpano
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, s. 30;
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, Bittium Oyj Hallitus, Hallituksen valiokunnat
 
2-10 Hallituksen jäsenten nimeäminen ja valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, s. 32;
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä toimielin, jossa yhtiön osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintaan käyttämällä puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten valitseminen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
2-11 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, s. 30;
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä,
Bittium Oyj Hallitus
Bittium Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.
2-12 Hallituksen rooli organisaation merkittävien kestävyysvaikutusten valvonnassa Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Vastuullisuuden johtaminen, s. 54,
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, s. 33;
Vuosikello 2022
Bittiumilla on erillinen vastuullisuustyöryhmä, joka kehittää, seuraa ja arvioi vastuullisuuteen liittyviä asioita. Työryhmän vastuulla on vastuullisuusriskien hallinta ja luotaus, sekä yhtiön vastuullisuuden raportointi. Bittium Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee vastuullisuusasioita säännöllisesti ja tarvittaessa. Bittium Oyj:n hallitus käsittelee vastuullisuusasioita perustuen johtoryhmän esityksiin ja tarkastelee kestävyysvaikutuksia osana valvovaa tehtäväänsä. Vastuullisuusraportissa on kuvattu vastuullisuuden osa-alueisiin
sovellettavat riittävän huolellisuuden turvaavat menetelmät. Lisäksi yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvien
riskien hallinnoinnin ja prosessien kuvaus on määritelty osana selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
2-14 Hallituksen rooli
kestävyysraportoinnissa
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Vastuullisuuden johtaminen, s. 54
 
2-15 Eturistiriitojen
välttäminen
  Bittium Oyj:n hallitus ja asianomainen valiokunta arvioivat huolellisesti kunkin hallituksen ja/tai asianomaisen valio-
kunnan jäsenen mahdollisia eturistiriitoja valmistelu- ja päätöksentekotyössä. Mahdollisessa eturistiriitatilanteessa asianomainen toimielin varmistaa, että kyseiset jäsenet eivät osallistu valmisteluun tai päätöksentekoon.
2-19 Palkitsemispolitiikka Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti tilikaudelta 2022
Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportit ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla: www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/palkitseminen
2-20 Palkitsemisprosessi Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen tulee olla Yhtiön viimeisimmän palkitsemispolitiikan mukaista. Osakkeenomistajat keskustelevat Palkitsemispolitiikasta varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Mahdollisessa eturistiriitatilanteessa asianomainen toimielin varmistaa, että kyseiset jäsenet
eivät osallistu valmisteluun tai päätöksentekoon. Mahdollisten eturistiriitojen arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin mitä noudatetaan, kun arvioidaan hallituksen jäsenten eturistiriitoja päätöksenteon yhteydessä. Hallitus arvioi vuosittain Palkitsemispolitiikan mahdolliset muutostarpeet. Yhtiö voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita arvioidessaan ja määrittäessään hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettavia korvauksia.

Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla: www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/palkitseminen

2-22 Kestävän kehityksen strategiaa koskeva lausunto Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Toimitusjohtajan katsaus, s. 6
 
2-23 Toimintaperiaatteita koskevat sitoumukset Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, s. 41;
Taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestelmien pääpiirteet,
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen
liiketoimintatapa, s. 73, Vastuullisuus
Bittiumilla, s. 58, Bittiumin eettiset
periaatteet ja Code of Conduct, s. 55

Bittium noudattaa vastuullista liiketoimintatapaa ja edellyttää sitä myös toimittajilta. Bittiumin eettisiset periaatteet sisältävät näkökohtia korruption vastaiseen toimintaan, tietojen suojaamiseen ja turvaamiseen, reiluun liiketoimintaan, mainontaan ja kilpailuun, yrityskansalaisuuteen sekä immateriaalioikeuksien suojaamiseen. Yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa Bittiumin Code of Conduct -periaatteita ja toimittajaohjeistoa ja -vaatimuksia (Bittium Supplier Requirements). Ohjeisto sisältää keskeisimmät politiikat, toimintatavat ja vaatimukset Bittiumin toimitusketjulle. Asetetut vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, korruptionvastaisuuteen, ympäristöasioihin, työturvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin, sisältäen materiaalikohtaiset edellytykset. Edellä mainitut ohjeistot ja periaatteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla:
www.bittium.com

Bittium on peilannut vastuullisuuden painopistealueiden teemoja myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals) ja tunnistanut tavoitteita, jotka jo huomioidaan ja joiden toteutumista edistetään yhtiön toiminnassa.

2-24 Toimintaperiaatteiden vieminen käytäntöön Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, s. 41;
Taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestelmien pääpiirteet,
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen
liiketoimintatapa, s. 73, Vastuullisuus
Bittiumilla, s. 58, Bittiumin eettiset
periaatteet ja Code of Conduct, s. 55
Bittium ottaa toiminnassaan huomioon asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen. Bittium pyrkii yhdessä toimitusketjunsa kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa tunnistamaan koko arvoketjussa sekä toteutuneita että mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisille, mukaan lukien ihmisoikeudet. Osana vastuullisuuden johtamista ja toimintaa yhtiö ehkäisee ja lieventää haittoja, huolellisuusvelvoitetta koskevien toimien vaikuttavuutta seuraten. Bittiumin ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien käytössä on myös Whistleblowing-ilmoitusmenettely, jolla pyritään pienentämään yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä.
2-26 Neuvonanto eettiseen toimintaan ja palautekanavat väärinkäytösten ilmoittamiseen Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen
liiketoimintatapa, s. 75
Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintatavat ovat Bittiumin toiminnan perusta ja edellytys liiketoiminnalle. Asiakkaiden
ja muiden sidosryhmien luottamus Bittiumiin, tuotteiden laatuun ja vastuulliseen kehitykseen on yhtiölle ensisijaisen tärkeää. Yhtiön jokaisella organisaatiotasolla on compliance-
prosesseja, jotta voidaan varmistaa, että soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeistuksia, vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia ja eettisiä arvoja noudatetaan. Bittiumin henkilöstön sekä ulkoisten sidosryhmien käytössä on palaute- ja
raportointikanavia sekä ilmoituskanava väärinkäytösten havaitsemiselle. Henkilöstöä on ohjeistettu niiden käytöstä Bittiumin intranetissä sekä perehdytyskoulutuksissa.
2-27 Lakien ja säädösten noudattaminen Hallituksen toimintakertomus ja
tilinpäätös; Selvitys muista kuin
taloudellisista tiedoista
Bittium Oyj:lle ei ole aiheutunut oikeudellisia sanktiota
toiminnastaan vuoden 2022 aikana.
2-28 Jäsenyydet
järjestöissä
 

Teknologiateollisuus ry
 

2-29 Lähestymistapa sidosryhmävuoro-
vaikutukseen
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Vastuullisuuden johtaminen, s. 55
 
GRI 3: Olennaiset aiheet
3-1 Olennaisten aiheiden määrittely  

Bittiumin vastuullisuusohjelman taustalla on vuonna 2019 toteutettu olennaisuusanalyysi, jonka perusteella vastuullisuuden painopistealueet on määritelty. Ohjelma rakentuu painopistealueiden kehitystavoitteista ja -toimenpiteistä sekä niille määritellyistä mittareista.Bittiumin olennaisten aiheiden määrittettelyn prosessi,  olennaisuusanalyysi, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla:
https://annualreport2019.bittium.com/vastuullisuus/
vastuullisuuden_painopistealueet

Vastuullisuusohjelman päivityksen myötä painopistealueiden tavoitteita ja mittareita tarkennettiin, ja teemoille asetettiin
vuosikohtaisia alatavoitteita. Vuosille 2022–2025 työstetyn vastuullisuusohjelman tavoitteet ja mittarit on kuvattu vuosikertomuksen jokaista painopistealuetta käsittelevien osioiden
yhteydessä.

3-2 Lista olennaisista
aiheista
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 62, Yrityskansalaisuus ja vastuul-
linen liiketoimintatapa, s. 72,
Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, s. 68,
Ympäristö, s. 78
 
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Tuotokset ja vaikutukset, s. 53,
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 62, Yrityskansalaisuus ja vastuul-
linen liiketoimintatapa, s. 72,
Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, s. 68,
Ympäristö, s. 78
Bittiumille olennaisten vastuullisuusaiheiden merkittävimpiä
kestävyysvaikutuksia, olennaisten vastuullisuusaiheiden johtamista sekä niiden johtamiseen liittyviä toimenpiteitä on kuvattu vuosikertomuksessa, Bittiumin vastuullisuuden painopistealueita
käsittelevissä osioissa. Bittium kehittää jatkossa olennaisten aiheiden hallintaan liittyvää raportointia GRI 3: Olennaiset aiheet -standardin mukaisesti.
GRI 201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Taloudellinen vaikuttavuus, s. 59
 
202-4 Valtiolta saadut avustukset Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
4. Liiketoiminnan muut tuotot
 
GRI 205 Lahjonnan ja korruption vaistaisuus
205-2 Korruption vastaisiin toimintatapoihin liittyvä tiedonanto ja koulutus Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 75
Bittium edellyttää henkilöstöltään ja kumppaneiltaan yhtiön
korruption vastaisiin toimintaohjeisiin sitoutumista. Korruption vastaisesta toiminnasta järjestetään henkilöstölle pakollista koulutusta osana perehdytysohjelmaa, ja vuonna 2022 uusista työntekijöistä jokainen suoritti koulutukseen kuuluvan sähköisen itseopiskelumoduulin.
205-3 Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 75
Bittiumin henkilöstön sekä ulkoisten sidosryhmien käytössä on palaute- ja raportointikanavia sekä ilmoituskanava väärinkäytösten havaitsemiselle. Vuoden 2022 aikana ei raportoitu korruptioepäilyjä tai -tapauksia.

 

GRI 301 Materiaalit
301-1 Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Ympäristö, s. 81
Bittium ei käytä tuotteidensa valmistamiseen paperia, kartonkia tai metallia. Bittium raportoi toimipisteiden materiaalien käytöstä
aiheutuvan materiaalijätteen ja kierrätyksen määrän.
GRI 302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Ympäristö, s. 81
 
302-4 Energian käytön vähentäminen Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Ympäristö, s. 81
 
GRI 303 Vesi ja jätevedet (2018)
303-1 Vuorovaikutus veden kanssa yhteisenä
resurssina
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Ympäristö, s. 80

Raportoitu kokonaisvedenkäyttö ja veden käyttö henkilöittäin
Bittiumin toimipaikkojen osalta. Tuotteiden valmistuksessa ei käytetä vettä.

GRI 305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Ympäristö, s. 80
Raportoitu hiilijalanjälki.
GRI 306 Jäte
306-2 Jätteisiin liittyvien merkittävien vaiku-
tusten hallinta
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Ympäristö, s. 81
 

 

 
403-1 Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
 
403-2 Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta ja vaaratilanteiden tutkinta Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
Bittium kehittää työturvallisuusprosessejaan ja riskienhallintaa jatkuvasti. Lisätietoa alihankkijoiden osalta Bittium Supplier Manualista www.bittium.com/about-bittium/suppliers/supplier-manual 
sivu 66
403-3 Työterveyspalvelut Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
Lain edellyttämää laajemmat terveydenhuoltopalvelut kattavat 99 % henkilöstöstä. Työterveyspalvelut osana tilaajavastuulain noudattamista on osa Bittiumin alihankintaprosessia.
403-4 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja työturvallisuudesta Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
 
403-5 Työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuuskoulutus Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa on asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat, ja turvallisuusasiat on huomioitu Bittiumin henkilöstön perehdytysohjelmassa. Työterveysasioista viestitään henkilökunnalle säännöllisesti.
Alihankintayritykset vastaavat työntekijöidensä työterveydestä ja työturvallisuuskoulutuksesta omien periaatteidensa mukaisesti. Bittium perehdyttää Bittiumin tiloissa työskentelevät alihankkijat. Bittiumin asiakkaiden tiloissa työskentelevät alihankkijat perehdytetään asiakkaan toimesta. Muilta osin alihankkijat vastaavat itse työntekijöidensä koulutuksesta.
403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
 
403-7 Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan organisaatioon liittyvien työterveys- ja työturvallisuusvaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 65, Yrityskansalaisuus ja vastuul-
linen liiketoimintatapa, s. 73,
Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, s. 69
Lisätietoa alihankkijoiden osalta Bittium Supplier Manualista www.bittium.com/about-bittium/suppliers/supplier-manual
403-8 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
Kaikki Bittiumin työntekijät ovat työterveys- ja työturvallisuus-
johtamisjärjestelmän piirissä.
403-9 Työhön liittyvät tapaturmat Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
Vuonna 2022 Bittiumin Suomen yhtiöissä raportoitiin 0 turvallisuus- ja läheltä piti -havaintoa ja 3 työtapaturmaa, joista yhdestäkään ei aiheutunut työkyvyttömyyttä eikä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausvelvollisuutta.
403-10 Työperäiset sairaudet Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 65
Sairauspoissaoloaste oli 3 % vuonna 2022 (laskettu työterveyspalveluidentuottajan datasta pv/hlö vs. teoreettinen säännöllinen työaika). Vuokratyövoiman osalta Bittiumilla ei ole tietoa saatavilla. Merkittävimmät työkykyriskit liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin.
GRI 404 Koulutus
404-1

Keskimääräiset

koulutustunnit
vuodessa henkilöä kohden

Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 64
Bittium raportoi koulutuspäivien lukumäärän / henkilö.
404-2 Henkilöstön osaa-
misen kehittäminen
ja muutoskoulutus-
ohjelmat
Vastuullisuus Bittiumilla 2022;
Innovatiiviset ja kehittyvät
ihmiset, s. 64
 
GRI 405 Monimuotoisuus ja tasa-arvo
405-1 Hallintoelinten ja
henkilöstöryhmien monimuotoisuus
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, s. 32; Hallituksen monimuotoisuutta
koskevat periaatteet, Vastuullisuus Bittiumilla 2022; Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 67