Header - hero image Bittium in 2023
Vuosi
kertomus
2023
Bittium vuonna 2023

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2023 oli muutosten vuosi Bittiumilla. Yhtiön johtoryhmässä tapahtui muutoksia, päivitimme strategiaamme ja käynnistimme laajamittaisen prosessin tavoitteenamme kääntää yhtiö kannattavan kasvun polulle.

Päivitetty strategia keskittyy vuosiin 2024 ja 2025, ja siinä on kolme erittäin keskeistä painopistettä: 1. muutos tuotekehitysorganisaatiosta asiakaslähtöiseen kasvuhakuiseen toimintamalliin segmenttiorganisaatioiden kautta, 2. nykyisiin tuotteisiin ja niiden markkinaosuuksien kasvattamiseen keskittyminen ja 3. tehokkuuden lisääminen ja kustannusrakenteen keventäminen, minkä odotetaan parantavan yhtiön kannattavuutta ja kassavirtaa merkittävästi.

Päivitetyn strategian mukaisesti yhtiöllä on kolme liiketoimintasegmenttiä: Defense & Security, Medical ja Engineering Services. Uudelleenorganisoimme toimintojamme itsenäisten liiketoimintasegmenttien toiminnan optimoimiseksi ja kävimme läpi muutosneuvottelut Suomen tytäryhtiöissä. Myös aiemmin yhteisesti keskitetyt konsernitoiminnot ovat nyt suurelta osin jaettu segmentteihin vastaten kunkin segmentin tarpeita parhaiten. Uudelleenorganisoinnin ja muutosneuvottelujen myötä henkilöstömäärä konsernitoiminnoissa putosi noin 130 henkilöstä 50 henkilöön. Päätimme uuteen raportointirakenteeseen siirtymisen yhteydessä eriyttää jäljelle jääneet konsernitoiminnot omaksi segmentikseen parantaaksemme edelleen läpinäkyvyyttä yhtiön liiketoimintasegmenttien kehitykseen. Näihin neljään segmenttiin pohjautuva talousraportointi aloitetaan tänä vuonna.

Vuoden 2023 liikevaihto ja liiketulos laskivat. Neljäs neljännes oli tyypilliseen tapaansa vuoden vahvin, mutta liikevaihto jäi alle edellisvuoden vastaavan ajankohdan. Neljännelle neljännekselle ajoittui myös 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset muutosneuvotteluista johtuneet kulut sekä 2,5 miljoonan euron varaston arvonalentumisesta johtuva alaskirjaus. Kertaerien jälkeen liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa positiivinen. Muutosneuvotteluista saavutetut vuotuiset noin 6,0 miljoonan euron kustannussäästöt näkyvät täysimääräisesti vasta vuoden 2024 luvuissa.

Koko vuoden liikevaihto laski edellisvuodesta 8,8 prosenttia ja liiketulos oli tappiollinen. Taloudelliseen kehitykseen vaikuttivat Medical-liiketoiminnan tuotetoimitusten viiveet alkuvuonna johtuen komponenttipulasta sekä Yhdysvaltain ulkopuolisen myynnin ennakoitua heikompi kehittyminen ja lääkinnällisten laitteiden viranomaishyväksyntöjen hitaus. Lisäksi liikevaihdon kehittymiseen vaikutti Defense-liiketoiminnan monivuotisten projektien arvioitua hitaampi eteneminen viime vuoden aikana ja siten tilausten ajoittumiset.

Defense & Security -liiketoiminnassa kansainväliset pilotoinnit etenivät hyvin, mutta odotettua hitaammin. Uusimme Suomen Puolustusvoimien kanssa merkittävän puitesopimuksen koskien taktisen viestinnän järjestelmää ja tuotteita. Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on Bittiumille erittäin merkittävä koko taktisen tiedonsiirron tuoteportfolion kehittämisessä, ja tämä puitesopimus vahvistaa yhteistyön jatkumisen myös tulevina vuosina. Bittium Tough SDR -radioiden käyttöönotto on edennyt Puolustusvoimien suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena laitteiston suorituskyvyn varmistaminen vuoden 2024 aikana laajemman käyttöönoton aloittamiseksi. Nato hyväksyi a4ESSOR-konsortion kehittämän ESSOR-aaltomuodon taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden standardiksi, mikä mahdollistaa Naton jäsenmaiden nopeamman ja tietoturvallisemman tiedonsiirron sekä kansallisissa että liittouman joukkojen operaatiossa. Tough SDR -radiomme käyttävät myös ESSOR-aaltomuotoa.

Tietoturvallisen viestinnän tärkeys on korostunut ja mielenkiinto lisääntynyt erityisesti viranomaiskäytössä. Toimitimmekin viime vuonna tietoturvallisia Bittium Tough Mobile -puhelimia ja tietoturvallisia ohjelmistoratkaisuja useaan Euroopan maahan. Haimme Bittium Tough Mobile 2 C -ratkaisulle Nato-tietoturvalistausta viime vuonna. Saamamme palautteen mukaan ratkaisu täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset, mutta listaukset ovat viiveessä johtuen viranomaisten ruuhkautuneesta työmäärästä.

Lääketieteen teknologiatuotteiden puolella jatkoimme hyvää yhteistyötä avainasiakkaamme Boston Scientificin kanssa koskien EKG-mittalaitteita. Komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet ratkoimme yhdessä alkuvuonna ja viime vuodelle suunnitellut tuotetoimitukset saatiin tehtyä. Allekirjoitimme jälleenmyyntisopimuksen johtavan innovatiivisia lääkinnällisiä laitteita ja ratkaisuja hengityselinterveyden ja -hyvinvoinnin parantamiseksi tarjoavan ResMedin kanssa koskien kotona tehtävää uniapnean mittaukseen käytettävää Bittium Respiro -ratkaisua. Ratkaisun pilotointi Euroopassa on edennyt hyvin, ja viimeaikaiset kliiniset tutkimukset ovat tuottaneet positiivista palautetta ratkaisun teknisille ominaisuuksille, analyysin laadulle ja helppokäyttöisyydelle. Bittiumilla on käynnissä prosessi Yhdysvaltain markkinoille FDA:lta (Food and Drug Administration) tarvittavaa myyntilupaa varten. Viranomaisvaatimukset ovat viimeisen parin vuoden aikana tiukentuneet ja kasvaneet, ja näiden nyt tehtävien uusien testien kesto on arviolta vähintään yksi vuosi. Odotamme etädiagnostiikkamarkkinan kehityksen jatkuvan hyvänä, mikä vaikuttaa Bittiumin liikevaihdon sekä kannattavuuden kehitykseen positiivisesti vuoden 2024 aikana.

Huolimatta markkinoilla vallitsevasta asiakkaidemme kustannussäästöpaineista, Bittiumin tuotekehityspalvelujen myynti kasvoi vuoden 2023 aikana. Kasvuun vaikuttivat digitalisaation etenemisen luoma suunnittelupalveluiden tarve eri toimialoilla sekä eurooppalaisten yritysten tuotekehitystyön lisääntyminen Euroopassa. Saimme uusia asiakkaita ja olen erityisen tyytyväinen työhön, jota myynnin kasvattamiseksi erityisesti kansainvälisillä markkinoilla on kuluneena vuonna tehty.

Bittiumin tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja.

Haluan tässä yhteydessä kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta sekä luottamuksesta, joka yritystemme välillä vallitsee. Kiitän henkilöstöämme hyvästä työstä, sitoutumisesta ja jaksamisesta erityisesti näiden muutosten keskellä. Haluan myös kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme luottamuksesta ja pitkäjänteisyydestä.

Vuonna 2024 tulemme keskittymään meille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen uudessa segmenttiorganisaatiomallissa, uusien toimintatapojen ja prosessien tukemana. Olemme julkaisseet seuraavan kahden vuoden strategiset pääpainopisteet yhtiön saattamiseksi terveelle, kannattavan kasvun polulle. Systemaattisella työllä ja asioiden oikealla priorisoinnilla meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa meille asetetut tavoitteet.

Johan Westermarck

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja