Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Tase ja rahoitus

31.12.2023 taseen lukuja on verrattu 31.12.2022 taseeseen (miljoonaa euroa).

31.12.202331.12.2022
Pitkäaikaiset varat84,685,0
Lyhytaikaiset varat73,184,6
Varat yhteensä157,7169,7
   
Osakepääoma12,912,9
Muu pääoma94,6102,8
Oma pääoma yhteensä107,6115,8
Pitkäaikaiset velat1,821,7
Lyhytaikaiset velat48,332,2
Oma pääoma ja velat yhteensä157,7169,7
Rahavirrat katsauskaudella1–12/20231–12/2022
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu5,111,7
+/- käyttöpääoman muutos-3,0-2,9
– korot, verot ja saadut osingot-0,9-0,8
= liiketoiminnan rahavirta1,28,0
– investointien rahavirta-7,7-8,0
– rahoituksen rahavirta-4,2-3,0
= kassavarojen muutos-10,7-3,0

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa). Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 9,2 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden kokonaispoistot olivat 9,5 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 22,6 miljoonaa euroa (22,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 69,6 prosenttia (69,7 prosenttia).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä huolimatta siitä, että liiketoiminta kehittyi odotettua heikommin ja kassavirta oli selvästi negatiivinen. Vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset olivat tilikauden lopussa korkealla tasolla. Kassavirran varmistaminen ei ole edellyttänyt erityisiä sopeutustoimia eikä asiakassaamisten luottoriskeissä ole todettu olennaisia muutoksia.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 8,3 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli -10,7 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä kassavirtaa heikentävinä erinä -4,3 miljoonan euron liiketuloksen, 7,2 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, 3,0 miljoonan euron kasvun käyttöpääomassa sekä 1,8 miljoonan euron osingonmaksun (-3,0 miljoonaa euroa, sisältäen merkittävimpinä erinä 6,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin sekä 1,4 miljoonan euron osingonmaksun).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 30.9.2025 saakka. Katsauskauden päättyessä limiittejä ei ollut käytössä. Yhtiö on käynnistänyt neuvottelut uudelleenrahoituksen järjestämiseksi 24.5.2024 erääntyvien rahoitusinstrumenttien osalta. Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.