Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Bittium on kansainvälinen teknologiayritys, joka tarjoaa yhteiskunnallisesti hyödyllisiä teknisiä innovaatioita, jotka parantavat viestintäyhteyksiä, luovat turvallisuutta ja edistävät terveydenhoitoa.

Yhtiö on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan vastuullisuusohjelmansa kautta. Vastuullisuusohjelma perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin, sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin, joita ovat muun muassa digitalisaatio ja väestön ikääntyminen sekä tietoturvallisuus.

Bittiumin vastuullisuusohjelma on voimassa vuodet 2022–2025. Yhtiö keskittyy vastuullisuustyössä kolmeen keskeiseen teemaan: 1. henkilöstöön, 2. asiakkaisiin ja tietoturvaan sekä 3. ympäristöön. Eettiset periaatteet ja vastuullinen liiketoimintatapa ovat kaiken toiminnan perusta.

Vastuullisuus on osa Bittiumin organisaatiokulttuuria ja tapaa toimia. Yhtiö tunnistaa ja hallitsee vastuullisuuteen liittyviä riskejä osana yhtiön riskienhallintaa, jossa korostuu yhtiön johtoryhmän ja hallituksen rooli toimenpiteiden jalkauttamisessa päivittäiseen toimintaan.

Bittium aloitti vuoden 2023 aikana valmistautumisen EU:n uuden kestävyysdirektiivin voimaantuloon. Osana tätä yhtiö toteuttaa kaksoisolennaisuusanalyysin, johon perustuen yhtiö tulee päivittämään vastuullisuusohjelmansa vuonna 2024.

Keskeiset politiikat ja toimintaperiaatteet

Bittiumin toiminta perustuu arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapaohjeeseen (Code of Conduct). Toimintatapaohje on osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. Bittium pyrkii sitomaan kumppaninsa ja toimittajansa Code of Conductiin sopimusteitse. Yhtiö päivittää Code of Conductin ja yhtiön politiikkoja vuoden 2024 aikana.

Bittiumin yhteistyökumppaneiden odotetaan noudattavan Bittiumin Code of Conduct -periaatteita ja toimittajaohjeistoa (Bittium Supplier Manual), joka sisältää keskeisimmät politiikat, toimintatavat ja vaatimukset Bittiumin toimitusketjulle. Asetetut vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, korruptionvastaisuuteen, ympäristöasioihin, työturvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin. Bittium käy läpi toimittajien ja yhteistyökumppaneiden vastuullisen toiminnan periaatteet sekä auditoi näitä määritellyn kriteeristön mukaisesti. Vuonna 2023 ohjeiston noudattamista on arvioitu toimittajien itsearviointien sekä kriittisten toimittajien auditointien perusteella.

Vientivalvonta on tärkeä osa yhtiön toimintaa ja edellytys viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Eri markkina-alueilla muuttuvaa lainsäädäntöä tarkkaan seuraamalla sekä säännöksiä noudattamalla Bittium edistää suomalaisen tekniikan vastuullista viestiä. Vuoden 2023 aikana Bittium on täsmentänyt vientivalvontamenettelyitä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Ympäristöasiat

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa Bittiumin toimintaa ja sen kehittämistä. Bittium on sitoutunut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiensa tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Bittiumin tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Koska Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden elinkaaren alkupäähän, tuotteiden ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet. Suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat tuotteen kierrätyksestä.

Vastuullisuusohjelmassaan Bittium keskittyy seuraamaan kolmea toiminnan ympäristövaikutuksia mittaavaa ympäristöindikaattoria: hiilidioksidiekvivalentin (CO2ekg) kehitys, käytetyn energian (Mwh) kehitys ja uusiutuvan energian prosentuaalinen osuus kokonaisenergiankäytöstä.

Merkittävimmät osa-alueet Bittiumin hiilijalanjäljen pienentämisessä ovat toiminnasta syntyvän jätteen kierrätys ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen. 

Vuonna 2023 Bittiumin Suomen toimipisteiden Scope 1 -hiilidioksidipäästöt (matkustus ja jätteet) olivat 206,8 tCO2 (204,0 tCO2 vuonna 2022) ja Scope 2 -päästöt (lämmitys ja sähkö) 413,1 tCO2e (563,5 tCO2e vuonna 2022). Bittiumin kokonaisenergiankulutus laski edellisvuodesta 13,1 prosenttia ja oli 3 331 MWh (3 827 MWh vuonna 2022). Oulun toimistotilan osalta noin 5,6 prosenttia käytetystä energiasta tuotettiin aurinkoenergialla vuositasolla (tavoite > 5 prosenttia). Uusiutuvan energian osuus käytetystä energiasta Suomen toimipisteissä oli 38 prosenttia (38 prosenttia vuonna 2022).

Bittiumin jätteiden hyötykäyttöaste oli viime vuonna 99,9 prosenttia (tavoite > 95 %).

Sosiaaliset asiat sekä työntekijät

Bittium ei salli syrjintää tai epätasapuolista kohtelua sukupuolen, iän, alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvosuunnitelma päivitettiin vuoden 2023 aikana. Sen keskeisimmät toimenpiteet ovat huomion kiinnittäminen palkkojen ja urakehityksen tasa-arvoisuuteen, rekrytointien avoimuuteen sekä ikääntyvien työntekijöiden työurien suunnitelmallinen tukeminen.

Vuosittain toteutettavan henkilöstökyselyn keskeinen mittari on henkilöstön sitoutumisindeksi, jonka tavoitteeksi vuosille 2023–2025 on asetettu 4,0 (asteikko 1–5), mutta vuoden 2023 osalta tavoitetta ei saavutettu. Tuloksessa näkyy odotetusti vuoden 2023 loppupuolella pidetyt muutosneuvottelut.

Bittiumin asema teknologisena edelläkävijänä edellyttää, että henkilöstö ylläpitää ja kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan niin perusosaamisten ja niihin liittyvien yhteisten tekemisen tapojen kuin nopeasti muuttuvan toimintaympäristön viimeisimpien teknologioiden, työkalujen sekä lainsäädännön ja muiden määräysten suhteen ja että heillä on näkemys teknologian ja toimintaympäristön kehittymisen trendeistä. Osaamisen kehittämisessä tavoitteena on jatkuva työskentelyn ohessa tapahtuva kehittyminen ja oppiminen.

Tyypillisimpiä työkykyriskejä alalla ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä työssä jaksaminen ja henkinen hyvinvointi. Bittium panostaa hyvään työergonomiaan ja henkilöstön hyvinvointia tukeviin työterveyshuollon palveluihin sekä muihin henkilöstöetuihin. Vuonna 2023 Bittiumin Suomen yhtiöissä tehtiin 11 työtapaturmailmoitusta, joista yhdestä aiheutui lyhyt, ohimenevä työkyvyttömyys.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta

Bittium kunnioittaa kaikessa liiketoiminnassaan ihmisoikeuksia, välttää loukkaamasta ihmisoikeuksia ja puuttuu toiminnastaan aiheutuviin mahdollisiin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta liittyy Bittiumilla lähinnä alihankkijoiden ja toimittajien toimintaan. Bittium huolehtii yhtiön hankintaketjun vastuullisuudesta muun muassa materiaaleihin ja komponentteihin liittyvien toimittajavaatimusten ja materiaaliselvitysten suhteen. Henkilöstön koulutus on osa vastuullisen hankinnan varmistamista. Vuoden 2023 aikana Bittiumille ei ole ilmoitettu konfliktialueiden mineraaleihin liittyviä epäilyjä.

Bittiumin markkina- ja liiketoiminta-alueiden takia korruptio on yksi keskeisistä sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä riskeistä.

Bittium ei hyväksy minkäänlaisia lahjonnan tai korruption muotoja omassa tai yhteistyökumppanien toiminnassa. Yhtiöllä on korruption vastaisen toiminnan ehkäisemiseksi laaditut sisäiset ja ulkoiset ohjeet ja uusia työntekijöitä varten on toteutettu sähköinen itseopiskelumoduuli korruptionvastaisesta toiminnasta. Yhtiöllä on käytössä seurantatyökalu yhteistyökumppaneiden korruption tai muiden epäselvyyksien tunnistamiseksi ja yhtiön sidosryhmille on käytössä kanava, jonne voi ilmoittaa anonyymisti korruption vastaisten sääntöjen rikkomuksista. Vuonna 2023 yhtiön tietoon ei tullut yhtään korruptioepäilyä.

Bittium otti keväällä 2023 käyttöön whistleblowing-direktiivin mukaisen ilmoituskanavan. Yhtiöllä on tarkat prosessit ilmoitusten seuraamista ja käsittelyä varten ja ilmoitukset tutkitaan kiireellisesti ja luottamuksellisesti, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä suojaten. Kanavaan ei tullut vuoden aikana yhtään ilmoitusta.