Header - hero image Sustainability
Vuosi
kertomus
2023
Vastuullisuus Bittiumilla 2023

Olennaisuusanalyysi

Bittium suoritti vastuullisuuden olennaisuusanalyysin vuonna 2019. Analyysin tavoitteena oli saada ymmärrys sidosryhmien näkemyksistä koskien vastuullisuuden painopistealueita. Olennaisuusanalyysin tueksi tehtiin sidosryhmäkysely, joka toteutettiin verkkotutkimuksella haastatellen asiakkaita, yhteistyökumppaneita, sijoittajia, henkilöstöä, johtoa sekä muita sidosryhmiä. Kyselyyn vastasi 125 henkilöä.

Tutkimuksessa kartoitettiin Bittiumin valittujen vastuullisuuden painopistealueiden merkitystä ja tärkeyttä suhteessa yrityksen liiketoimintaan sekä arvioimme kunkin painopistealueiden sisältöä, eli miten hyvin yritys suoriutuu painopistealueen huomioimisessa. Lisäksi selvitettiin, onko jo valittujen painopistealueiden ulkopuolella jokin tärkeä vastuullisuuden alue, joka yrityksen tulisi huomioida toiminnassaan.

Laajentaakseen ymmärrystä siitä, kuinka vastuullisena yrityksenä sidosryhmät Bittiumia pitävät, vastaajia pyydettiin vertaamaan Bittiumia vastuullisuusnäkökulmasta muihin yrityksiin. Bittium sai keskiarvoksi 8,3 asteikolla 1–10.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastuullisuuden suositeltavuutta; kuinka todennäköisesti vastaajat suosittelisivat Bittiumia vastuullisena yrityksenä (NPS, Net Promoter Score). Sidosryhmiltä kysyttäessä Bittiumin NPS-luku vastuullisuudesta oli 37, eli hyvä. NPS-luvun vaihteluväli on -100–+100, jossa kaikki tulokset yli 0 mielletään hyväksi.

Olennaisten näkökohtien priorisoinnin jälkeen analyysin lopputulemana syntyi johtoryhmän ja hallituksen vahvistama olennaisuusmatriisi, josta käy ilmi yhtiön sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien näkemys Bittiumille tärkeistä vastuullisuuden näkökohdista, vaikutuksista ja kehittämiskohteista. Priorisoinnin jälkeen olennaisuusmatriisi hyväksyttiin vielä Bittiumin hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan kanssa käydyissä keskusteluissa.

Olennaisuusanalyysiä käytettiin hyödyksi myös uuden, vuosia 2022–2025 koskevan vastuullisuusohjelman päivityksessä.

Osana valmistautumista EU:n uuden kestävyysdirektiivin voimaantuloon Bittium toteuttaa vuonna 2024 kaksoisolennaisuusmäärittelyn. Analyysissa arvioidaan sekä ulkoisia vaikutuksia (Bittiumin arvoketjun eri vaiheiden vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön) että sisäisiä vaikutuksia (Bittiumin suoritukseen ja liiketoimintaan vaikuttavat riskit ja mahdollisuudet, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön arvoon nyt tai tulevaisuudessa). Olennaisuusmäärittelyyn perustuen yhtiö tulee päivittämään vastuullisuusohjelmansa.