Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Tietoja EU:n taksonomiasta

EU:n taksonomia

EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteen ja EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi on julkaistu EU:n taksonomia-asetus, jonka tavoitteena on luoda taloudellisten toimintojen ympäristökestävyyteen perustuva luokitusjärjestelmä. Asetuksessa määritetään kuusi ympäristötavoitetta, ja siinä edellytetään, että jokaisen, muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivin piiriin kuuluvan yrityksen on raportoitava tietyistä indikaattoreista, jotka osoittavat, missä määrin kyseisen yrityksen toiminnot ovat näiden tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti kestäviä.

Bittiumin lähestymistapa taksonomiamukaisuuteen ja -kelpoisuuteen

Bittium on määrittänyt taksonomiakelpoiset ja -mukaiset taloudelliset toiminnot seuraavaa prosessia noudattamalla:

 • Tunnistetaan Bittiumin taloudellisten toimintojen ja prosessien NACE-luokitus (Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen mukainen luokitus).
 • Arvioidaan, soveltuvatko tunnistetut taloudelliset toiminnot ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen liitteisiin I ja II sisältyviin toimialakuvauksiin. Tällaiset toiminnot määritetään sitten mahdollisuuksien mukaan taksonomiakelpoisiksi toiminnoiksi.
 • Arvioidaan, täyttävätkö tunnistetut taksonomiakelpoiset toiminnot ”merkittävän edistämisen” -kriteerit sekä ”ei merkittävää haittaa” -kriteerit, ja määritetään vähimmäistason suojatoimien vaatimustenmukaisuus. 

Bittium on tunnistanut seuraavat toiminnat liiketoiminnassa taksonomiakelpoisiksi:

 • ympäristötavoitteen 1 (Ilmastonmuutoksen hillitseminen) kohta 8.1 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvä toiminta,
 • ympäristötavoitteen 2 (Ilmastonmuutokseen sopeutuminen) kohta 8.1 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvä toiminta ja
 • ympäristötavoitteen 4 (Kiertotalous) kohdat 1.2 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus, 4.1 Datavetoisten IT/OT-ratkaisujen tarjoaminen ja 5.2 Varaosien myynti.

Tietojenkäsittelypalveluita ja palvelintilan vuokrauspalveluita tarjoavat Bittium-ratkaisut tarkistetaan huolellisesti ympäristötavoitteen 1 (ilmastonmuutoksen hillitseminen) kohdan 8.1 kuvauksen perusteella. Bittium tulkitsi asian tiukasti ja totesi, että Bittiumin omaa palvelinkeskusta käyttävät ratkaisut sopivat tähän kuvaukseen ja ovat siis taksonomiakelpoisia.  Yhtiö ei pystynyt vahvistamaan riittävin todistein, missä määrin nykyinen toiminta täyttää merkittävän edistämisen kriteereissä määritetyt vaatimukset. Tästä syystä yhtiö päätti, että sen toiminta on taksonomiakelpoista, muttei taksonomiamukaista.

Ohjelmointiin liittyvän omien tuotteiden suunnittelun ja kehittämisen lisäksi Bittium tarjoaa monipuolista tietoteknistä asiantuntemusta ja palveluita.  Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi ohjelmistokehitys, liitettävyysratkaisujen kehitys, tutkimus ja konsultointipalvelut.  Nämä liiketoiminnat Bittium määritteli vuonna 2022 ympäristötavoitteen 2 (ilmastonmuutokseen sopeutuminen) kohdan 8.2 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta mukaiseksi taksonomiakelpoisiksi liiketoiminnaksi ja raportoi siihen liittyvät tunnusluvut sen mukaisesti. EU-komissio julkaisi vuonna 2023 EU-komission C/2023/305 muistion kelpoisuuteen ja mukaisuuteen liittyvästä raportoinnista, joka sisältää erityisohjeita kohdan 8.2 kategoriaan kuuluvien liiketoimintojen liikevaihdon raportointiin. Tämän ohjeen mukaan Bittiumin taksonomiaraportti vuodelta 2023 ei sisällä kohdan 8.2:een liittyvistä toiminnoista kertynyttä liikevaihtoa.

Bittium valmistaa useita omia sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä biosignaalien mittaamiseen ja etämonitorointiin että puolustus- ja viranomaismarkkinoille. Nämä toiminnot sisältävät Bittiumin omat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, lisätarvikkeiden suunnittelun, kehittämisen, tuotannon ja huollon sekä laiteohjelmistojen huollon laiterakenteen ylläpidon lisäksi. Nämä liiketoiminnot sopivat ympäristötavoitteen 4 (Kiertotalous) kohdan 1.2 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus kuvaukseen ja ovat siis taksonomiakelpoisia. Bittium ei pystynyt vahvistamaan riittävin todistein, että mikään näistä toiminnoista täyttää merkittävän edistämisen kriteereissä määritetyt vaatimukset. Siksi yhtiö valitsi konservatiivisen tulkinnan ja päätti, etteivät kyseiset toiminnot ole taksonomiamukaisia.

Bittium tarjoaa erilaisia ohjelmistotuotteita ja informaatioteknologiaan liittyviä ratkaisuja. Tällaiset toiminnot tarkistetaan ympäristötavoitteen 4 (Kiertotalous) 4.1 Datavetoisten IT/OT-ratkaisujen tarjoaminen kohdan kuvauksen perusteella. Toiminnot, jossa valmistetaan, kehitetään, asennetaan, otetaan käyttöön, ylläpidetään tai korjataan seuraavia, tai tarjotaan asiantuntijapalveluja, mukaan lukien seuraavien suunnittelua tai seurantaa koskevaa teknistä konsultointia määritellään taksonomiakelpoiseksi. Bittiumin toiminnoista taksonomiakelpoiseksi on määritelty omien informaatioteknologiaan liittyvien ohjelmistotuotteiden ja -ratkaisujen tuottaminen ja toimittaminen, huolto, ohjelmistotuotteiden käyttöönottopalvelut asiakkaan ympäristöissä, käyttöönottoon liittyvät asiakaskoulutukset, tukipalvelut ja asiantuntijapalvelut. Bittium ei pystyt vahvistamaan riittävin todistein, että mikään näistä toiminnoista täyttää merkittävän edistämisen kriteereissä määritetyt vaatimukset. Siksi yhtiö valitsi konservatiivisen tulkinnan ja päätti, etteivät kyseiset toiminnot ole taksonomiamukaisia.

Osana tuotemyyntiä Bittium tarjoaa korjauspalveluita, joihin sisältyy varaosamyyntiä tietyille tuotteille. Kyseiset erikseen tunnistettavat varaosamyynnit on määritelty taksonomiakelpoisiksi ympäristötavoitteen 4 (Kiertotalous) kohdan 5.2 Varaosien myynti perusteella. Bittium valitsi konservatiivisen tulkinnan ja päätti, että korjauspalvelut, jotka sisältävät komponenttien vaihtoja, mutta joita ei ole tunnistettu varaosamyynneiksi, eivät ole taksonomiakelpoisia. Yhtiö ei pystynyt vahvistamaan riittävin todistein, että mikään näistä toiminnoista täyttää merkittävän edistämisen kriteereissä määritetyt vaatimukset. Siksi yhtiö valitsi konservatiivisen tulkinnan ja päätti, etteivät kyseiset toiminnot ole taksonomiamukaisia.

Taloudellista suorituskykyindikaattoria koskeva tilinpäätöksen laatimisperiaate

Bittium ei tunnistanut toiminnassaan taksonomiamukaisia toimintoja, ja tämän vuoksi taksonomiamukainen liikevaihto sekä taksonomiamukaiset pääomamenot ja toimintamenot ovat 0 prosenttia.

Liikevaihto

 • Bittium on laskenut liikevaihdon (tilinpäätöksen liitetieto 2) tietojen antamista koskevan delegoidun säädöksen mukaisesti. Perusteet vastaavat IFRS 15 -standardin tilinpäätöksen laatimista koskevia periaatteita.
 • Ympäristötavoitteen 1 (ilmastonmuutokseen hillintä) kohdan 8.1 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvä toiminta osalta Bittium on löytänyt kelpoista liikevaihtoa ja se on raportoitu taulukossa alla. Bittiumin omaa palvelinkeskusta käyttävät ratkaisut sopivat tähän kuvaukseen.
 • Ympäristötavoitteen 4 (Kiertotalous) kohta 1.2 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus osalta Bittium on löytänyt kelpoista liikevaihtoa ja se on raportoitu taulukossa alla. Bittiumin elektroniikkalaitteiden myynti sekä Defense & Security- että Medical-liiketoimintasegmenteissä sopivat tähän kuvaukseen.
 • Ympäristötavoitteen 4 (Kiertotalous) kohta 4.1 Datavetoisten IT/OT-ratkaisujen tarjoaminen osalta Bittium on löytänyt kelpoista liikevaihtoa ja tiedot raportoidaan taulukossa alla. Bittiumin tietoteknologia-alan oman ohjelmistotuotteiden lisenssien myynti ja ylläpitoon liittyvä liikevaihto sekä Defense & Security- että Medical-liiketoimintasegmenteissä sopivat tähän kuvaukseen.

Pääomamenot

 • Tässä taksonomiaraportissa pääomamenoihin lasketaan aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä käyttöoikeusomaisuuden hankinnasta aiheutuneet kustannukset (tilinpäätöksen liitetieto kohta 11).
 • Bittium on laskenut pääomamenot tietojen antamista koskevan delegoidun säädöksen mukaisesti. Samalla se on määrittänyt bruttoinvestoinneiksi taksonomiaraportoinnissa käytetyt absoluuttiset pääomamenot.
 • Bittiumin mukaan sen taksonomiakelpoiseen liikevaihtoon kohdistetut pääomamenot kuten investoinnit mittalaitteisiin ja tuotannon laitteisiin voidaan luokitella taksonomiakelpoisiksi pääomamenoiksi.
 • EU:n Taksonomia-asetuksen ohjeen mukaan Bittiumin pääomamenot olivat 9,36 miljoonaa euroa vuonna 2023.
 • Bittiumin taksonomiakelpoiset pääomamenot olivat 0,28 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Toimintamenot

 • Tässä taksonomiaraportissa toimintamenoiksi lasketaan sellaiset suorat kulut, jotka liittyvät tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuotteiden toimitukseen ja toimitilojen huoltoon, ja joita yhtiö ei ole kapitalisoinut.
 • Bittium on laskenut tietojen antamista koskevan delegoidun säädöksen mukaiset toimintamenot ja määrittänyt, että taksonomiakelpoiseen liikevaihtoon kohdistetut toimintamenot voidaan luokitella taksonomiakelpoisiksi toimintamenoiksi.
 • EU:n Taksonomia-asetuksen ohjeen mukaan Bittiumin toimintamenot olivat 73,45 miljoonaa euroa vuonna 2023.
 • Bittiumin taksonomiakelpoiset toimintamenot olivat 43,29 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Bittium jatkaa taksonomian arviointi- ja raportointikäytännön kehittämistä vuonna 2024. Bittium pyrkii lisäämään kestävien liiketoimintatapojen osuutta. Raportointikäytäntöjen sovellutusalan laajetessa ja käytäntöjen seljetessä yhtiö odottaa, että sen taksonomiakelpoisten ja mukaisten toimintojen osuus kasvaa tulevaisuudessa.

Liikevaihto

        Merkittävän edistämisen kriteerit Ei merkittävää haittaa -kriteerit (DNSH: Does Not Significantly Harm)      
Taloudelliset toiminnat
Koodit
Absoluuttinen liikevaihto
Osuus liikevaihdosta
1. Ilmastonmuutoksen hillintä
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Vesivarat ja merten luonnonvarat
4. Kiertotalous
5. Ympäristön pilaantuminen
6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit
1. Ilmastonmuutoksen hillintä
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Vesivarat ja merten luonnonvarat
4. Kiertotalous
5. Ympäristön pilaantuminen
6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit
Vähimmäistason suojatoimet
Luokitusjärjestelmänmukainen osuus liikevaihdosta
Luokka (mahdollistava toiminta)
Luokka (siirtymätoiminta)
    M€ % K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K/E K/E K/E K/E K/E K/E K/E  %  M/T  M/T

A. LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT

                                     
A.1 Ympäristön kannalta kestävät (luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat                                      
Not found NA 0.00 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ympäristön kannalta kestävistä (luokitusjärjestelmän mukaisista) toiminnoista saatu liikevaihto (A.1)   0.00 0.00                           0 %    
Josta mahdollistavat toiminnat   0.00 0.00 % % % % % %               %    
Josta siirtymätoiminnat   0.00 0.00 %                         %    
A.2 Luokitusjärjestelmä-
kelpoiset mutta ei ympäristön kannalta kestävät (muut kuin luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat
                                     
        KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
                   
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvä toiminta CCM
8.1
0,23 0 % KEL                         0 %    
Sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden valmistus
CE 1.2 36,38 48 %       KEL                   0 %    
Datavetoisten IT/OT- ratkaisujen tarjoaminen CE 4.1 11,75 16 %       KEL                   0 %    
Varaosien myynti CE 5.2 0,34 0 %       KEL                   0 %    
Luokitusjärjestelmä-
kelpoisista mutta ei ympäristön kannalta kestävistä (muista kuin luokitusjärjestelmän mukaisista) toiminnoista saatu liikevaihto (A.2)
  48,70 65 % 0.3 % 29 % 0 % 71 % 0 % 0 %               0 %    
Yhteensä (A1 + A2)   48,70 65 % 0.3 % 29 % 0 % 71 % 0 % 0 %               30 %    
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT
                                     
Ei-luokitusjärjestelmä-
kelpoisista toiminnoista saatu liikevaihto
  26,55 35 %                                
Yhteensä (A + B)    75,25 100 %                                

Pääomamenot

        Merkittävän edistämisen kriteerit Ei merkittävää haittaa -kriteerit (DNSH: Does Not Significantly Harm)      
Taloudelliset toiminnatKooditAbsoluuttinen liikevaihtoOsuus liikevaihdosta1. Ilmastonmuutoksen hillintä2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit1. Ilmastonmuutoksen hillintä2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemitVähimmäistason suojatoimetLuokitusjärjestelmänmukainen osuus liikevaihdostaLuokka (mahdollistava toiminta)Luokka (siirtymätoiminta)
    M€ % K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K/E K/E K/E K/E K/E K/E K/E  %  M/T  M/T
A. LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT
                                     
A.1 Ympäristön kannalta kestävät (luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat                                      
NA   0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ympäristön kannalta kestävien (luokitusjärjestelmän mukaisten) toimintojen pääomamenot (A.1)   0,00 0,00                                
Josta mahdollistavat toiminnat   0,00 0,00 % % % % % %               %    
Josta siirtymätoiminnat   0,00 0,00 %                         %    
A.2 Luokitusjärjestelmä-
kelpoiset mutta ei ympäristön kannalta kestävät (muut kuin luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat
                                     
        KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
                   
Ohjelmistot, konsultointi ja niihin liittyvä toiminta CCA
8.2
0,03 0 %   KEL                       2 %    
Sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden valmistus
CE 1.2 0,25 3 %       KEL                   0 %    
Luokitusjärjestelmä-
kelpoisten mutta ei ympäristön kannalta kestävien (muut kuin luokitusjärjestelmän mukaiset) toimintojen pääomamenot (A.2)
  0,28 3 % 0 % 11 % 0 % 89 % 0 % 0 %               2 %    
Yhteensä (A1 + A2)   0,28 3 % 0 % 11 % 0 % 89 % 0 % 0 %               2 %    
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT
                                     
Ei-luokitusjärjestelmä-
kelpoisten toimintojen pääomamenot
  9,08 97 %                                
Yhteensä (A + B)    9,36 100 %                                

Toimintamenot

        Merkittävän edistämisen kriteerit Ei merkittävää haittaa -kriteerit (DNSH: Does Not Significantly Harm)      
Taloudelliset toiminnatKooditAbsoluuttinen liikevaihtoOsuus liikevaihdosta1. Ilmastonmuutoksen hillintä2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit1. Ilmastonmuutoksen hillintä2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen3. Vesivarat ja merten luonnonvarat4. Kiertotalous5. Ympäristön pilaantuminen6. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemitVähimmäistason suojatoimetLuokitusjärjestelmänmukainen osuus liikevaihdostaLuokka (mahdollistava toiminta)Luokka (siirtymätoiminta)
    M€ % K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K;E;
E/S
K/E K/E K/E K/E K/E K/E K/E  %  M/T  M/T
A. LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT
                                     
A.1 Ympäristön kannalta kestävät (luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat                                      
NA   0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ympäristön kannalta kestävien (luokitusjärjestelmän mukaisten) toimintojen toimintamenot (A.1)   0,00 0,00                                
Josta mahdollistavat toiminnat   0,00 0,00 % % % % % %               %    
Josta siirtymätoiminnat   0,00 0,00 %                         %    
A.2 Luokitusjärjestelmä-
kelpoiset mutta ei ympäristön kannalta kestävät (muut kuin luokitusjärjestelmän mukaiset) toiminnat
                                     
        KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
KEL;E/K
EL(f)
                   
Ohjelmistot, konsultointi ja niihin liittyvä toiminta CCA
8.2
10,47 14 %   KEL                       30 %    
Sähkö- ja elektroniikka-
laitteiden valmistus
CE 1.2 24,60 33 %       KEL                   0 %    
Datavetoisten IT/OT-ratkaisujen tarjoaminen CE 4.1 8,23 11 %       KEL                   0 %    
Luokitusjärjestelmä-
kelpoisten mutta ei ympäristön kannalta kestävien (muiden kuin luokitusjärjestelmän mukaisten) toimintojen toimintamenot (A.2)
  43,29 59 % 0 % 24 % 0 % 75 % 0 % 0 %               30 %    
Yhteensä (A1 + A2)   43,29 59 % 0 % 24 % 0 % 75 % 0 % 0 %               30 %    
B. EI-LUOKITUS-
JÄRJESTELMÄ-
KELPOISET TOIMINNAT
                                     
Ei-luokitusjärjestelmä-
kelpoisten toimintojen toimintamenot
  30,16 41 %                                
Yhteensä (A + B)    73,45 100 %