Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Strategian toteuttaminen ja merkittävät tapahtumat vuonna 2023

Bittium aloitti vuoden 2022 alussa toimintansa kehittämisen kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä tavoitteenaan aloittaa liiketoimintakohtainen segmenttiraportointi viimeistään vuoden 2024 alusta. Muutoksella yhtiö hakee toimintoihinsa selkeämpää fokusta, kasvua ja tuloksentekokyvyn parannusta. Uudistus saatiin päätökseen vuoden 2023 aikana, ja yhtiö aloittaa uuteen rakenteeseen pohjautuvan segmenttiraportoinnin vuoden 2024 alusta.

Yhtiön kaikissa liiketoiminnoissa tarvittava teknologiaosaaminen on samankaltaista, mutta liiketoimintojen asiakkaat ja markkinadynamiikka ovat hyvin erilaisia. Liiketoimintojen vahvempi itsenäistäminen vahvistaa Bittiumin kykyä palvella asiakkaitaan asiakaslähtöisemmin sekä parantaa kunkin liiketoiminnan päätöksenteon nopeutta vahvistaen yhtiön asemaa kussakin markkinassa. Se myös nopeuttaa liiketoimintojen reagoimiskykyä ympäröiviin markkinamuutoksiin mahdollistaen yhä kasvavan lisäarvon tuottamisen asiakkaille.

Vuoden 2023 aikana yhtiö jatkoi työtä liiketoimintojen vahvistamiseksi mahdollistaakseen itsenäisten segmenttien muodostamisen. Osana tätä kehitystä yhtiö muutti organisaatiorakennettaan palvelemaan tehokkaammin itsenäisiä liiketoimintayksiköitään. Koko konsernin toiminta uudelleenorganisoitiin siirtämällä muun muassa aiemmin yhteisesti keskitetyt konsernitoiminnot suurelta osin liiketoimintasegmentteihin kunkin segmentin tarpeiden mukaisesti. Tämä kevensi yhtiön kustannusrakennetta konsernitasolla merkittävästi.

Toisen vuosipuoliskon aikana yhtiö kävi läpi merkittävät muutosneuvottelut tuotannollisista, taloudellisista sekä uudelleenorganisoitumisesta johtuvista syistä. Muutosneuvottelut käynnistettiin 23.8.2023 osana yhtiön toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi kohti itsenäisiä liiketoimintayksiköitä. Neuvottelut koskivat yhtiön kaikkia tytäryhtiöitä Suomessa ja sen piirissä oli noin 600 työntekijää. Neuvottelujen lopputuloksena yhtiö irtisanoi 61 työntekijää ja lomautti toistaiseksi 8 työntekijää.

Osana yhtiön tervehdyttämistä yhtiön kaikki prosessit, toimintatavat ja kustannusrakenne käytiin läpi ja muokattiin kannattavan kasvun mahdollistamiseksi. Yhtiö myös päätti sulkea Meksikon ja Singaporen toimipisteensä ja lopettaa näissä maissa toimivien tytäryhtiöidensä (Bittium Mexico S.A. de C.V. ja Bittium Singapore Pte. Ltd.) toiminnat. Toimipisteiden lakkauttamisella ei ole ollut vaikutusta yhtiön kykyyn palvella asiakkaitaan tai toimittaa tuotteitaan asiakkailleen Etelä-Amerikassa tai Aasiassa.

Irtisanomisilla ja lomautuksilla sekä muilla kustannussäästötoimenpiteillä yhtiö tulee saavuttamaan yhteensä noin 6,0 miljoonan euron vuotuiset säästöt, joista 0,8 miljoonaa euroa toteutui vuoden 2023 aikana. Täysimääräiset säästöt yhtiö arvioi saavuttavansa vuoden 2024 aikana. Tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden seurauksena yhtiö kirjasi muutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,7 miljoonaa euroa tuloslaskelmaan vuoden 2023 neljännelle vuosineljännekselle.

Tulosvaroitus (annettu 15.9.2023)

Bittium Oyj alensi vuoden 2023 taloudellista ohjaustaan 15.9.2023. Yhtiö arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai alempi kuin edellisvuonna (82,5 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja liiketuloksen olevan alempi kuin edellisvuonna (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 kassavirran odotetaan jäävän negatiiviseksi.

Keskeinen syy liikevaihdon ja liiketuloksen laskulle on kuluneen vuoden aikana aiemmin ennakoitua hitaammin ja pienemmällä volyymillä toteutuvat taktisten kommunikaatiotuotteiden ja tietoturvallisten ratkaisujen toimitusmäärät Defense & Security -liiketoimintayksikössä. Liikevaihdon ja -tuloksen laskusta johtuen vuoden 2023 kassavirran ennakoitiin jäävän negatiiviseksi.

Päivitetty strategia – tuotekehitystalosta kohti kannattavaa kasvuyritystä

Bittium julkaisi 30.10.2023 päivitetyn strategiansa, joka keskittyy vuosille 2024 ja 2025. Bittiumin keskeisinä tavoitteina ovat keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10 prosentin liikevoittotaso. Päivitetty strategia mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Päivitetyn strategian mukaisesti yhtiöllä on kolme liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat biosignaalien mittaamiseen ja etämonitorointiin keskittyvä Medical, puolustus- ja viranomaismarkkinoille tuotteita ja palveluita tarjoava Defense & Security ja tuotekehityspalveluja tarjoava Engineering Services. Aiemmin yhteisesti keskitetyt konsernitoiminnot ovat nyt myös suurelta osin jaettu yhtiön kolmeen liiketoimintasegmenttiin vastaten kunkin segmentin tarpeita parhaiten. Tämä oli oleellinen muutos itsenäisempien liiketoimintojen toiminnan optimoimiseksi.

Yhtiön päivitetyssä strategiassa on kolme keskeistä painopistettä. Ensimmäinen näistä on muutos tuotekehitysorganisaatiosta asiakaslähtöiseen kasvuhakuiseen toimintamalliin segmenttiorganisaatioiden kautta. Toiseksi yhtiö keskittyy vahvasti nykyisiin tuotteisiinsa ja niiden markkinaosuuksien kasvattamiseen. Kehitystyö painottuu pääosin näiden tuotteiden kilpailukyvyn ja tuotannollisuuden parantamiseen. Kolmanneksi yhtiö hakee tehokkuuden lisäämistä omissa toimintatavoissaan ja on keventänyt kustannusrakennettaan, minkä odotetaan parantavan yhtiön kannattavuutta ja kassavirtaa merkittävästi.

Yhtiön kahdessa liiketoimintasegmentissä, Defense & Securityssä ja Medicalissa, on vuosien 2016 ja 2023 välisenä aikana investoitu voimakkaasti omien tuotteiden kehitykseen. Tämä on ylläpitänyt yhtiön korkeaa, keskimäärin noin 20 miljoonan euron vuotuista tuotekehitysinvestointitasoa vastaten keskimäärin noin 25 prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta. Näissä molemmissa tuotepainotteisissa liiketoimintasegmenteissä tullaan tuotekehityksen osalta keskittymään olemassa olevien tuotteiden kilpailukyvyn jatkuvaan parantamiseen ja ominaisuuksien kehittämiseen. Tuotteiden jatkuva parantaminen on molemmissa liiketoimintasegmenteissä kilpailukyvyn elinehto. Lisäksi yhtiö tulee jatkossa hyödyntämään tuotekehityksessään kehitysyhteistyötä muiden yritysten kanssa. Tuotekehityspainotteisessa toimintamallissa yhtiön kustannusrakenne on ollut kehityshankkeiden takia mittava.

Medical-liiketoimintasegmentti

Medical-liiketoimintasegmentti koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat sydämen sähköisen toiminnan (EKG) mittaaminen ja analysointi, aivojen sähköisen toiminnan (EEG) mittaaminen ja analysointi sekä uniapnean mittaaminen ja analysointi.  Liiketoiminnassa panostetaan erityisesti nykyisten tuotteiden kilpailukyvyn ja tuotettavuuden edelleen parantamiseen sekä toimintojen tehokkuuteen.

Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on käynnissä merkittävä muutos potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi terveydenhuollon prosessien tehokkuutta ja alentavat kustannuksia sekä parantavat hoitokokemusta. Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Medical-liiketoimintasegmentin tarjonta keskittyy etämonitoroinnin ratkaisuihin.

Bittiumilla on vahva ja todistettu maailmanluokan biosignaalin käsittelyn teknologiaosaaminen. Tulevina vuosina yhtiö tulee panostamaan tuoteliiketoiminnassaan myös toistuvan liikevaihdon määrän kasvattamiseen niin ohjelmistojen kuin eri moni- ja kertakäyttötuotteiden avulla. Medical-liiketoiminnassa tullaan keskittymään yhteistyöhön olemassa olevien kansainvälisten avainasiakkaiden kanssa markkinaosuuksien kasvattamiseen sekä uusien asiakkuuksien avaamiseen.

Defense & Security -liiketoimintasegmentti

Defense & Security -liiketoimintasegmentti koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat puolustusteollisuuden tuotteet (Defense Products), puolustusteollisuuden tuotekehityspalvelut (Defense Services) sekä tietoturvalliset tuotteet ja palvelut (Security). Bittiumin liiketoiminta koostuu puolustusmarkkinoille suunnatuista taktisen viestinnän ratkaisuista sekä viranomaisille ja ammattikäyttäjämarkkinoille suunnatuista korkean tietoturvan viestintäratkaisuista.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt eri maiden puolustusbudjetteja ja kasvattanut valtioiden kiinnostusta modernisoida taktisen viestinnän järjestelmiään.

Taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Suomen Nato-jäsenyydellä uskotaan olevan positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään erityisesti Nato-maissa. Bittiumilla on ylivoimainen aaltomuotojen laatu sekä turvallinen langaton teknologia integroituna sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettuihin laitteistoihin ja ohjelmistoihin.

Yhtiö on kuluneiden vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja tuoteportfolion laajentamiseen. Tuotteet ja järjestelmät ovat nyt sekä kattavuudeltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Jatkossa yhtiö keskittyy olemassa olevien tuotteiden kilpailukyvyn jatkuvaan parantamiseen ja ominaisuuksien kehittämiseen varmistaakseen kilpailukyvyn säilymisen. Yhtiö tulee panostamaan voimakkaasti avainasiakkuuksiin sekä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin saadakseen uusia asiakkuuksia. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kansainvälistä tuoteliiketoimintaa sekä saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema taktisen viestinnän ja korkean tietoturvan viestintäratkaisujen tuottajana.

Engineering Services -liiketoimintasegmentti

Engineering Services -liiketoimintasegmentissä Bittium tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi tietoturvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Yhtiön on fokusoinut tuotekehityspalvelutarjontaansa radioteknologian ja sulautettujen laitteiden ympärille. Bittiumilla on maailmanluokan osaaminen langattomissa teknologioissa sekä tuotteiden kokonaisvaltaisessa kehittämisessä koko tuotteen elinkaaren ajalle.

Langattomassa tietoliikenteessä investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Digitalisaation myötä tietoturvallinen IoT (Internet of Things) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla, joissa kysyntää luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto pilvipalveluihin sekä valvoa ja ohjata laitteita ja järjestelmiä etänä. Myös länsimaisten yritysten tavoite siirtää tuotekehityksen painopistettä enenevässä määrin mm. Eurooppaan luo lisää kysyntää tuotekehityspalveluita ja langattoman liitettävyyden ratkaisuja tarjoaville yrityksille.

Tulevina vuosina Bittium jatkaa kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen erityisesti Industry IoT -markkinasegmentissä. Yhtiö tulee myös panostamaan strategisten kumppanuuksien kehittämiseen nykyisten asiakkaidensa kanssa.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet (kuten julkaistu 30.10.2023)

Bittium säilytti pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa ennallaan. Yhtiö tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja arvioi saavuttavansa nämä tavoitteet vuonna 2024.

Pääomamarkkinapäivä 2023

Bittium järjesti 30.10.2023 pääomamarkkinapäivän, jossa yhtiön päivitetty strategia käytiin läpi. Tallenne tilaisuudesta ja siellä pidettyjen esitysten materiaalit ovat saatavilla Bittiumin IR-sivuilla osoitteessa: https://www.bittium.com/sijoittajat.

Segmenttipohjainen talousraportointi

Joulukuussa 2023 Bittium Oyj tiedotti aloittavansa uuteen segmenttirakenteeseen pohjautuvan talousraportoinnin 1.1.2024 alkaen. Uusi segmenttiraportointi perustuu yhtiön päivitettyyn strategiaan.

Uudessa raportointimallissa raportoitavia segmenttejä tulee olemaan neljä: yhtiön kolme liiketoimintasegmenttiä (Defense & Security, Medical ja Engineering Services) ja lisäksi yhtiö päätti eriyttää Konsernitoiminnot erilliseksi, neljänneksi segmentiksi. Uuteen raportointirakenteeseen siirtymisen tavoitteena on parantaa läpinäkyvyyttä yhtiön liiketoimintasegmentteihin ja niiden kehitykseen.

Uusi raportoitava Konsernitoiminnot-segmentti sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden ja pörssilistaukseen liittyvät toiminnot sekä konsernin omistamien toimitilojen vuokraamisen. Konsernitoiminnot veloittaa konsernin omistamista toimitiloista vuokraa liiketoimintasegmenteiltä. Tämän lisäksi Konsernitoiminnot tuottaa liiketoimintasegmenteille yhteisiä palveluita, jotka ovat perusteltua hoitaa keskitetysti. Näistä palveluista liiketoimintasegmentit maksavat palvelumaksua suhteessa segmenttien henkilöstömäärään. Konsernitoiminnoista vastaavat toimitusjohtaja, talousjohtaja, kehitysjohtaja, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja. Yhteensä konsernitoiminnoissa on noin 50 henkilöä.

Uusien segmenttien raportoitavat taloudelliset tunnusluvut ovat liikevaihto, käyttökate, käyttökate prosenttia liikevaihdosta, liiketulos, liiketulos prosenttia liikevaihdosta, T&K-investoinnit, aktivoidut T&K-investoinnit, uudet tilaukset ja tilauskanta sekä henkilöstön määrä. Ensimmäinen uuteen segmenttijakoon pohjautuva raportti, Bittiumin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024, julkaistaan 26.4.2024 kello 8:00. Oikaistut vuoden 2023 vertailutiedot julkaistaan tässä liiketoimintakatsauksessa.

Saumaton ja tietoturvallinen liitettävyys -kehityshanke

Maaliskuun lopussa Bittium lanseerasi Seamless and Secure Connectivity -hankkeen (saumaton ja tietoturvallinen liitettävyys), jonka tarkoitus on mahdollistaa erilaisilla toiminta-alueilla päästä-päähän ulottuvien yhteyksien luotettavat, tietoturvalliset ja häiriösietoiset liitettävyysarkkitehtuurit ja tuotteet, mukaan lukien tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaripalvelut. Business Finland on myöntänyt hankkeelle veturiyritysten haastajakilpailussa 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen sekä 20 miljoonan euron rahoituksen hanketta ympäröiville ekosysteemiyrityksille ja tutkimuskumppaneille. Bittiumin johtama nelivuotinen hanke kestää vuoteen 2026 saakka.

Seamless and Secure Connectivity -hanke mahdollistaa Bittiumille strategisesti merkittävien teemojen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Näitä teemoja ovat mm.  salaus- ja tietoturvateknologiat sekä lääketieteen etädiagnostiikka (EKG, EEG ja uniapnea) mukaan lukien biosignaalien mittaaminen, palveluiden digitalisoiminen, langattomuuden lisääntyminen ja tietoturvalliset yhteydet.

Hankkeeseen liittyen vuoden 2023 aikana käynnistyi kaksi ensimmäistä yhteisinnovaatiohanketta, EU CELTIC-Next -ohjelmaan kuuluva CISSAN, jossa muodostetaan algoritmeja IoT-tietoturvauhkien pienentämiseksi sekä Photon-Wear, jonka tavoitteena on kehittää optisia tunnistusmenetelmiä fyysisille parametreille ja biomarkkereille. Kaiken kaikkiaan ekosysteemikeskusteluissa on ollut tähän mennessä noin 50 kumppaniyritystä tai tutkimuslaitosta, ja hankkeista odotetaan käynnistyvän useita yhteisinnovaatiohankkeita vielä vuoden 2024 aikana.