Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Vuoden 2023 liikevaihto ja liiketulos laskivat edellisvuodesta. Yhtiön tervehdyttämistoimet vaikuttavat vuodesta 2024 lähtien.

Bittiumin tammi-joulukuun 2023 liikevaihto laski 8,8 prosenttia edellisvuodesta 75,2 miljoonaan euroon (82,5 miljoonaa euroa).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 45,8 miljoonaa euroa (57,4 miljoonaa euroa), eli 60,9 prosenttia liikevaihdosta. Tästä Medical-tuotteiden osuus oli 21,8 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa) ja taktiseen ja tietoturvalliseen viestintään liittyvien tuotteiden ja järjestelmien osuus oli 24,0 miljoonaa euroa (34,8 miljoonaa euroa). Tuoteliikevaihdon laskuun vaikuttivat pääosin Medical-tuoteliiketoiminnan alkuvuoden komponenttipulasta aiheutuneet tuotetoimitusten viiveet, Yhdysvaltain ulkopuolisten markkinoiden myynnin ennakoitua heikompi kehittyminen ja lääkinnällisten laitteiden viranomaishyväksyntöjen viiveet sekä Defense & Security -liiketoiminnan monivuotisten projektien arvioitua hitaampi eteneminen ja siten tilausten ja tuotetoimitusten ajoittumiset.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 29,5 miljoonaa euroa (25,1 miljoonaa euroa) eli 39,1 prosenttia. Tästä Engineering Services (aiemmin Connectivity Solutions) -tuotekehityspalvelujen liiketoiminnan osuus oli 17,0 miljoonaa euroa (15,2 miljoonaa euroa). Tuotekehityspalveluiden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta digitalisaation tuoman kehityksen edetessä asiakkaidemme liiketoiminnassa sekä voitettujen uusien asiakkaiden ansiosta.

Tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 20,2 miljoonaa euroa (22,3 miljoonaa euroa) eli 26,9 prosenttia liikevaihdosta (27,0 prosenttia). Tuotekehityskuluja aktivoitiin taseeseen 7,2 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa).

Vuoden 2023 neljännelle neljännekselle ajoittui yhteensä 3,2 miljoonan euron kertaluonteiset erät, joita olivat 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset muutosneuvotteluista johtuneet kulut ja 2,5 miljoonan euron kertaluonteinen varaston arvonalentumisesta johtunut alaskirjaus. Varaston arvonalentuminen kohdistui varovaisuusperiaatteen mukaisesti sellaisiin Defense & Security – ja Medical-liiketoimintasegmenttien komponentteihin, joiden minimitilausmäärä on ollut liian suuri nykyiseen kysyntäennusteeseen nähden tai kiertonopeus on ollut hyvin alhainen.

Käyttökate oli 5,2 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa), sisältäen yllä mainitut 3,2 miljoonan euron kertaluonteiset kuluerät.

Liiketulos oli -4,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Liiketuloksen heikentymiseen vaikutti liikevaihdon laskun lisäksi vuoden neljännelle neljännekselle ajoittuneet yllä mainitut 3,2 miljoonan euron kertaluonteiset kuluerät.

Kauden tulos oli -5,4 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,153 euroa, sisältäen yllä mainitut 3,2 miljoonan euron kertaluonteiset kuluerät (kauden tulos 0,3 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,007 euroa).

Muutosneuvotteluilla ja muilla kustannussäästötoimenpiteillä yhtiö tulee saavuttamaan yhteensä noin 6,0 miljoonan euron vuotuiset säästöt, joista 0,8 miljoonaa euroa toteutui vuoden 2023 aikana. Täysimääräiset säästöt yhtiö arvioi saavuttavansa vuoden 2024 aikana.

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa). Nettokassavirta oli -10,7 miljoonaa euroa, sisältäen merkittävimpinä kassavirtaa heikentävinä erinä -4.3 miljoonan euron liiketuloksen, 7,2 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, 3,0 miljoonan euron kasvun käyttöpääomassa ja 1,8 miljoonan euron osingonmaksun (-3,0 miljoonaa euroa, sisältäen merkittävimpinä erinä 6,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,4 miljoonan euron osingonmaksun).

Omavaraisuusaste oli 69,6 prosenttia (69,7 prosenttia). Nettovelkaantumisaste oli 13,2 prosenttia (3,0 prosenttia). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 27,6 miljoonaa euroa (28,1 miljoonaa euroa).

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.