Header - hero image Sustainability
Vuosi
kertomus
2023
Vastuullisuus Bittiumilla 2023

Bittium lyhyesti

Toiminnan kuvaus

Bittium on suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut sekä luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen että sairaalan ulkopuoliseen biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Bittiumilla on syvällistä, yli 35 vuoden aikana kertynyttä eri teknologioiden osaamista. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita.

Vastuullisuus on olennainen osa päivittäistä työtä ja johtamista, jonka suuntaviivat syntyvät konsernin strategiasta ja arvoista. Vastuullisuus näkyy Bittiumin toiminnassa, tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, hankintaketjuissa sekä sen tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Avainluvut 2023

Päivitetty strategia

Bittium julkaisi 30.10.2023 päivitetyn strategiansa, joka keskittyy vuosille 2024 ja 2025. Bittiumin keskeisinä tavoitteina ovat keskimäärin yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 10 prosentin liikevoittotaso. Päivitetty strategia mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Päivitetyn strategian mukaisesti yhtiöllä on 3 liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat biosignaalien mittaamiseen ja etämonitorointiin keskittyvä Medical, puolustus- ja viranomaismarkkinoille tuotteita ja palveluita tarjoava Defense & Security ja tuotekehityspalveluja sekä langattomia sulautettuja ratkaisuja tarjoava Engineering Services. Aiemmin yhteisesti keskitetyt konsernitoiminnot ovat nyt myös suurelta osin jaettu yhtiön kolmeen liiketoimintasegmenttiin vastaten kunkin segmentin tarpeita parhaiten. Tämä on oleellinen muutos itsenäisempien liiketoimintojen toiminnan optimoimiseksi.

Yhtiön päivitetyssä strategiassa on kolme keskeistä painopistettä. Ensimmäinen näistä on muutos tuotekehitysorganisaatiosta asiakaslähtöiseen kasvuhakuiseen toimintamalliin segmenttiorganisaatioidensa kautta. Toiseksi yhtiö keskittyy vahvasti nykyisiin tuotteisiinsa ja niiden markkinaosuuksien kasvattamiseen. Kehitystyö painottuu pääosin näiden tuotteiden kilpailukyvyn ja tuotannollisuuden edelleen parantamiseen. Kolmanneksi yhtiö hakee tehokkuuden lisäämistä omissa toimintatavoissaan ja on keventänyt kustannusrakennettaan merkittävästi, minkä odotetaan parantavan yhtiön kannattavuutta ja kassavirtaa merkittävästi.

Yhtiön kahdessa liiketoimintasegmentissä, Defense & Securityssä ja Medicalissa on vuosien 2016 ja 2023 välisenä aikana investoitu voimakkaasti omien tuotteiden kehitykseen, mikä on ylläpitänyt yhtiön korkeaa, keskimäärin noin 20 miljoonan euron vuotuista tuotekehitysinvestointitasoa vastaten keskimäärin noin 25 prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta. Näissä molemmissa tuotepainotteisissa liiketoimintasegmenteissä uusien tuotteiden kehityshankkeet on saatu päätökseen ja on siirrytty kaupalliseen vaiheeseen. Seuraavien kahden vuoden aikana näissä segmenteissä tullaan tuotekehityksen osalta keskittymään olemassa olevien tuotteiden laadun jatkuvaan parantamiseen ja ominaisuuksien kehittämiseen. Tuotteiden jatkuva parantaminen on molemmissa liiketoimintasegmenteissä kilpailukyvyn elinehto. Lisäksi yhtiö tulee jatkossa hyödyntämään tuotekehityksessään kehitysyhteistyötä muiden yritysten kanssa. Tuotekehityspainotteisessa toimintamallissa yhtiön kustannusrakenne on ollut kehityshankkeiden takia mittava. Päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö tulee keskittymään kustannusrakenteensa merkittävään keventämiseen.

Medical-liiketoimintasegmentti

Medical-liiketoimintasegmentti koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat sydämen sähköisen toiminnan (EKG) mittaaminen ja analysointi, aivojen sähköisen toiminnan (EEG) mittaaminen ja analysointi sekä kotona tehtävä uniapnean mittaaminen ja analysointi.  Liiketoiminnassa panostetaan erityisesti nykyisten tuotteiden kilpailukyvyn, tuotettavuuden ja laadun edelleen parantamiseen sekä toimintojen tehokkuuteen.

Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on käynnissä merkittävä muutos potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi tehokkuutta terveydenhuollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia sekä parantavat hoitokokemusta. Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla.

Medical-liiketoimintasegmentin tarjonta keskittyy etämonitoroinnin ratkaisuihin. Bittiumilla on vahva ja todistettu maailmanluokan biosignaalin käsittelyn teknologiaosaaminen. Tulevina vuosina yhtiö tulee panostamaan tuoteliiketoiminnassaan myös toistuvan liikevaihdon määrän kasvattamiseen niin ohjelmistojen kuin eri moni- ja kertakäyttötuotteiden avulla. Medical-liiketoiminnassa tullaan keskittymään yhteistyöhön olemassa olevien kansainvälisten avainasiakkaiden kanssa markkinaosuuksien kasvattamiseen yhdessä sekä uusien asiakkuuksien avaamiseen.

Defense & Security -liiketoimintasegmentti

Defense & Security -liiketoimintasegmentti koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat puolustusteollisuuden tuotteet (Defense Products), puolustusteollisuuden tuotekehityspalvelut (Defense Services) ja tietoturvalliset tuotteet ja palvelut (Security). Bittiumin liiketoiminta koostuu puolustusmarkkinoille suunnatuista taktisen viestinnän ratkaisuista sekä viranomaisille ja ammattikäyttäjämarkkinoille suunnatuista korkean tietoturvan viestintäratkaisuista.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt eri maiden puolustusbudjetteja ja kasvattanut valtioiden kiinnostusta modernisoida taktisen viestinnän järjestelmiään. Taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Suomen Nato-jäsenyydellä uskotaan myös olevan positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään erityisesti Nato-maissa. Bittiumilla on ylivoimainen aaltomuotolaatu ja turvallinen langaton teknologia integroituna sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettuihin laitteistoihin ja ohjelmistoihin.

Yhtiö on kuluneiden vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja tuoteportfolion laajentamiseen. Tuotteet ja järjestelmät ovat nyt sekä kattavuudeltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Jatkossa yhtiö keskittyy olemassa olevien tuotteiden laadun jatkuvaan parantamiseen ja ominaisuuksien kehittämiseen varmistaakseen kilpailukyvyn säilymisen. Yhtiö tulee panostamaan voimakkaasti avainasiakkuuksiin sekä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin tavoitellakseen uusia asiakkuuksia. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi kansainvälistä tuoteliiketoimintaa sekä saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema taktisen viestinnän ja korkean tietoturvan viestintäratkaisujen tuottajana.

Engineering Services -liiketoimintasegmentti

Engineering Services -liiketoimintasegmentissä Bittium tarjoaa asiakkailleen tuotekehityspalveluita sekä langattoman liitettävyyden ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi tietoturvallisessa ja kehittyvässä langattomassa ympäristössä. Yhtiö on fokusoinut tuotekehityspalvelutarjontaansa radioteknologian ja sulautettujen laitteiden ympärille. Bittiumilla on maailmanluokan osaaminen langattomissa teknologioissa sekä tuotteiden kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Langattomassa tietoliikenteessä investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Digitalisaation myötä tietoturvallinen IoT (Internet of Things) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla, missä kysyntää luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin sekä valvoa ja ohjata laitteita ja järjestelmiä etänä. Myös länsimaisten yritysten tavoite siirtää suunnittelun ja valmistuksen painopistettä enenevässä määrin mm. Eurooppaan luo lisää kysyntää tuotekehityspalveluita ja langattoman liitettävyyden ratkaisuja tarjoaville yrityksille.

Tulevina vuosina Bittium jatkaa kansainvälisen asiakaspohjan kasvattamiseen erityisesti Telecom- ja Industry IoT -markkinasegmenteissä. Yhtiö tulee myös panostamaan kumppanuuksien kehittämiseen nykyisten asiakkaidensa kanssa.