Header - hero image Sustainability
Vuosi
kertomus
2023
Vastuullisuus Bittiumilla 2023

Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet

Raportoinnin laajuus

Tämä osana vuosikertomusta julkaistu vastuullisuusraportti on kuudes Bittiumin tässä laajuudessa toteuttama katsaus yhtiön yritysvastuun johtamiseen ja toteutumiseen. Yhtiö päivitti vuonna 2022 vastuullisuusohjelmansa, jonka mukaan Bittium on toteuttanut vastuullisuuteen liittyviä teemoja kehittäen mittareita ja laajentaen tietoa toimintansa vaikutuksista. Vastuullisuusohjelma on päivitetty versio vuoden 2020–2022 vastuullisuusohjelmasta, joka perustui vuonna 2019 tehtyyn olennaisuusanalyysiin. Olennaisanalyysin tavoitteena oli saada ymmärrys sidosryhmien näkemyksestä koskien aiemmin valittuja vastuullisuuden painopistealueita. Vastuullisuusohjelmaa päivitettiin sen painopistealueiden tavoitteiden ja mittareiden osalta vahvistamaan yhtiön tavoitteita toimia vastuullisena yrityskansalaisena osana yhteiskuntaa.

Vertailtavuuden mahdollistamiseksi Bittium käyttää vastuullisuusraportin pohjalla Global Reporting Initiative (GRI) Standards -viitekehystä. Raportin lopussa olevaan taulukkoon on kerätty GRI Standards -viitekehyksen mukainen vastaavuustaulukko.

Raportti kattaa Bittiumin neljä vastuullisuuden painopistealuetta sekä kuvauksen taloudellisesta vaikuttavuudesta. Taloudellinen tieto on kerätty Bittiumin taloudellisen raportoinnin tietojärjestelmistä ja suuri osa henkilöstöä koskevasta tiedosta on tuotettu henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Ympäristöön liittyvät luvut on kerätty yhtiön omista järjestelmistä sekä palveluntuottajien, kuten matkatoimiston ja  jätehuollon, toimittamista raporteista. Raportissa esitetyt taloudelliset luvut perustuvat Bittiumin tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin vuosilta 2022 ja 2023.

Valintaperiaatteena raportissa on tuoda esille Bittiumin vastuullisuusperiaatteet ottaen huomioon GRI-viitekehys sekä Bittiumin liiketoiminnan painopistealueet langattomaan ja turvalliseen viestintään liittyvissä business-to-business-tyyppisissä liiketoiminnoissa. Bittiumilla on asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla. Toimintojen pääpainopiste ja valtaosa henkilöstöstä on kuitenkin Suomessa.

Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain sähköisessä muodossa yhtiön vuosikertomuksen yhteydessä osoitteissa www.bittium.com ja https://vuosikertomus.bittium.com.

Raportin kattavuus

Vastuullisuusraportin raportointijakso on vuosikertomuksen tavoin tilikausi 1.1.–31.12.2023.

Yhtiö raportoi sähkön, lämmön ja vedenkulutuksen kaikista omistamistaan toimitiloistaan sekä sellaisista toimipaikoista Suomessa, joissa yhtiö on vuokralla ja yhtiöllä on käytössään vain osa toimistorakennuksen tiloista. Lisäksi yhtiö raportoi erikseen Oulun toimipisteestä ympäristövastuun mittarit (jäte, vesi, sähkö, lämmitys). Hiilijalanjälken laskentaan yhtiö käyttää kaikkien näiden edellä mainittujen tietojen lisäksi matkustuksesta aiheutuvia päästöjä, jotka yhtiö laskee omista järjestelmistään, sekä matkatoimiston kautta saatavista päästöraporteista.

Raportointi ei kata kaikkia tavaran- tai palveluntoimittajia. Muuten raportointi kattaa koko Bittium Oyj:n toiminnan sekä sen tytäryhtiöiden toiminnan.

Raportointiperiaatteet ja -ohjaus

Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Raportoidut taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.

Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen

Vuoden 2023 raportti on laadittu GRI Standards -ohjeistoa soveltaen. Vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Taloudellinen vaikuttavuus -osiossa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Bittium on aloittanut vuonna 2023 valmistautumisen EU:n kestävyysdirektiivin mukaiseen raportointiin ja tulee jatkamaan valmistautumista vuoden 2024 aikana. Yhtiö tulee toteuttamaan kaksoisolennaisuusanalyysin ja päivittämään vastuullisuusohjelmaansa analyysin tulosten perusteella.

Yhteyshenkilö Bittiumin vastuullisuuteen liittyen:

Karoliina Malmi,
viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
[email protected]

Lue seuraavaksi

GRI-indeksi

Seuraavaan lukuun