Header - hero image Report by the Board of Directors
Vuosi
kertomus
2023
Hallituksen toimintakertomus 2023

Toimintaympäristö ja liiketoiminta-alueiden kehittyminen tammi–joulukuussa 2023

Defense and Security -liiketoiminta

Maailman poliittinen tilanne muuttui helmikuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan syttymisen myötä valtioiden puolustusbudjettien kasvattaminen on vaikuttanut puolustusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Myös kiinnostus modernisoida taktisen viestinnän järjestelmiä vastaamaan nykysodankäynnin tarpeita on kasvanut.

Kiinnostus Bittiumin taktisen kommunikaation ratkaisuja kohtaan on säilynyt korkeana ja meneillään olevat kansainväliset asiakaspilotit ovat edenneet hyvin. Bittium on mukana useissa kilpailutuksissa, jotka voivat kestää useita vuosia riippuen kunkin hankekokonaisuuden laajuudesta. Palaute Bittiumin tuotteista kenttätesteissä on ollut positiivista ja meneillään olevista kilpailutuksista odotetaan tuloksia kuluvan vuoden aikana.

Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa jatkui tiiviinä. Bittiumin taktinen runkoverkko ja siihen liittyvät tuotteet ja radiot ovat kaikkien Puolustusvoimien puolustushaarojen käytössä tukien nykyaikaista taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa. Vuonna 2023 tuotetoimitusmäärät jäivät alhaisiksi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen viime vuodelle ajoittuneesta hitaasta etenemisestä useissa asiakasprojekteissa. Tämä on tavallista monivuotisissa projekteissa, joissa vuotuiset toimitusmäärät vaihtelevat projektien eri vaiheissa.

Bittium ja Puolustusvoimat allekirjoittivat 14.11.2023 uuden puitesopimuksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen tuotteiden hankinnasta. Sopimus koskee Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden ja Bittium Tough Comnode™ -kommunikaatiolaitteiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden hankintaa vuosina 2023–2028. Puitesopimus on enimmäisarvoltaan 51,6 miljoonaa euroa ja sopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tulee tekemään erilliset tuotetilaukset useassa erässä puitesopimuksen voimassaoloaikana. Ensimmäinen puitesopimukseen perustuva tilaus tehtiin 20.12.2023. Tilaus oli arvoltaan noin 3,7 miljoonaa euroa ja tilauksen mukaiset tuotetoimitukset aloitettiin vuoden 2023 aikana.

Bittium Tough SDR -ohjelmistoradioiden käyttöönotto on edennyt Puolustusvoimien suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena laitteiston suorituskyvyn varmistaminen vuoden 2024 aikana laajemman käyttöönoton aloittamiseksi. Radioiden aaltomuotokehitys ja uusien toiminnallisuuksien kehittäminen asiakkaalle jatkuivat suunnitellusti.

Puolustusvoimat tilasi Bittiumilta joulukuussa uuden taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun ohjelmistopohjaisen reitittimen kehitystyön. Ohjelmistoreititin mahdollistaa entistä suurempien verkkokokonaisuuksien muodostamisen liikkuvien joukkojen taktisen tiedonsiirron tarpeisiin. Tilauksen arvo oli noin 4,4 miljoonaa euroa ja kehitystyö suoritetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Itävallassa Bittiumin taktisen viestinnän järjestelmien käyttöönotto paikallisen armeijan toimesta jatkui ja järjestelmätuotteiden toimituksia sekä tuotteiden ja järjestelmien integrointia ja testausta jatkettiin.

Keskustelut yhteistyöstä kansainvälisten ilmapuolustus- ja sensorijärjestelmiä kehittävien yhtiöiden kanssa etenivät.

Marraskuussa Nato hyväksyi a4ESSOR-konsortion kehittämän ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden standardiksi (STANAG 5651). Bittium on ollut yksi teollisen a4ESSOR-konsortion partnereista sen perustamisesta saakka. Standardin ratifioinnin myötä aaltomuoto tulee olemaan kaikkien Naton jäsenmaiden käytettävissä mahdollistaen näin nopeamman ja tietoturvallisemman tiedonsiirron sekä kansallisissa että liittouman joukkojen operaatioissa. Bittium toimittaa aaltomuotoa asiakkailleen yhdessä Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen radioiden kanssa.

Suomen Nato-jäsenyyden myötä kiinnostus Bittiumin tuotteita kohtaan on lisääntynyt ja jäsenyyden odotetaan vahvistavan yhtiön kilpailuasemaa erityisesti Nato-maiden kilpailutuksissa. Jäsenyys mahdollistaa Bittiumille myös tarvittaessa Nato-aaltomuotojen ja -salausratkaisujen käyttöönoton sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua Nato-maiden tutkimusohjelmiin.

Bittium on hakenut tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ 2 C -ratkaisulleen Nato-tietoturvalistausta. Ratkaisu täyttää tietoturvalistaukselle vaaditut kriteerit, mutta listaus on viiveessä johtuen listauksia tekevien viranomaisten ruuhkautuneesta työmäärästä. Bittiumilla ei ole tällä hetkellä tietoa listan päivityksen etenemisestä. Nato-hyväksyttyjen laitteiden listalle pääsyn uskotaan vaikuttavan ratkaisun myyntiin positiivisesti.

Kiinnostus Bittium Tough Mobile™ -tietoturvapuhelimia ja tietoturvaan liittyviä ohjelmistoja kohtaan on lisääntynyt lukuisten tietoturvahyökkäysten myötä ja laitteiden myyntimäärä kasvoi vuoden 2023 aikana, kun puhelimia, niiden taustajärjestelmiä ja ohjelmistoja toimitettiin useaan Euroopan maahan viranomaiskäyttöön. Myös sotilaskäyttöön kehitetty Bittium Tough Mobile™ 2 Tactical -ratkaisu on herättänyt mielenkiintoa eri maiden puolustushallinnon viranomaisten keskuudessa ja useita järjestelmäpilotteja alkoi vuoden 2023 aikana.

Medical-liiketoiminta

Komponenttipula hidasti merkittävästi lääketieteen teknologiatuotteiden valmistusta ja toimituksia alkuvuoden aikana, ja Bittium Faros™ -EKG-laitteiden valmistus oli hyvin rajallista useamman kuukauden ajan. Huhti-toukokuussa tuotantoa kasvatettiin ja tuotteiden valmistus jatkui paremmalla kapasiteetilla touko-kesäkuussa. Tuotetoimitukset jatkuivat vuoden toisella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaisesti ja komponenttipula väistyi odotetusti loppuvuoden aikana. Vuoden toisella vuosipuoliskolla myynti kehittyi odotettua hitaammin Yhdysvaltojen ulkopuolisilla markkinoilla. Myynnin kehittymiseen vaikuttavat myös hoidon korvattavuuteen liittyvät vakuutuskäytännöt, jotka vaihtelevat maittain vaikuttaen etädiagnostiikkamarkkinoiden kehitysvauhtiin. Uusille markkinoille pääsyyn vaikuttaa myös lääkintälaitehyväksyntöjen saaminen, mikä hyväksynnästä riippuen voi kestää jopa yli vuoden.

Suurin osa Faros EKG -laitteiden tuotetoimituksista tehtiin edelleen yhdysvaltalaiselle asiakkaallemme Boston Scientific Cardiac Diagnosticsille (CDx) (aiemmalta nimeltään Preventice). CDx on yksi Yhdysvaltain johtavista EKG-mittauspalveluita tuottavista palveluntarjoajista.

Neurofysiologian markkinoilla Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteiden pilotoinnit tehohoitoyksiköissä jatkuivat kotimaassa ja ulkomailla. Tehohoidon suositusten muuttuminen aivosähkökäyrän mittauksen osalta vaativampaan suuntaan odotetaan vaikuttavan positiivisesti BrainStatuksen kysyntään.

Uniapnean mittaamiseen käytettävän Bittium Respiron™ tuotetoimituksia Euroopassa jatkettiin ja palaute asiakkaidemme kliinisistä tutkimuksista on ollut positiivista. Respiron myynnin odotetaan vahvistuvan kuluvan vuoden aikana ja muodostavan tulevaisuudessa yhden merkittävän kasvuajurin Medical-liiketoimintasegmentissä. Marraskuussa Bittium ja ResMed aloittivat yhteistyön koskien Respiron tarjoamista sairaaloille ja hoitokeskuksille. Allekirjoitettu jakelijasopimus koskee Bittium Respiro™ -mittalaitetta ja sen lisävarusteita sekä Bittium Respiro Analyst™ -analyysiohjelmistoa ja palvelualustaa antaen ResMedille näiden jälleenmyyntioikeuden. Sopimus ei sisällä yksinoikeutta ja se kattaa ratkaisun jälleenmyyntioikeuden Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Sveitsissä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. ResMed on johtava pilvipohjaisten lääkinnällisten laitteiden tarjoaja, jonka ratkaisut muuttavat uniapneaa, keuhkoahtaumatautia ja muita kroonisia hengityselinsairauksia sairastavien hoitoa.

Bittium hakee Respirolle myyntilupaa Yhdysvaltain markkinoille elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta (Food and Drug Administration). Tämänhetkinen arvio työmäärästä ja siihen tarvittavasta ajasta on vähintään yksi vuosi. FDA-viranomaisen vaatimukset ovat viimeisten vuosien aikana kasvaneet ja tiukentuneet. Myyntilupaprosessin kokonaiskestoon vaikuttaa viranomaisen jatkotulkinta mahdollisista lisämateriaalitarpeista.

Bittiumilla on menossa lääkintälaitehyväksyntöjä useissa eri maissa. Yhtiö tulee tarvittavin osin hakemaan uuden eurooppalaisen lääketieteen lääkintälaitehyväksynnän (MDR) jo tuotannossa oleville terveysteknologiatuotteilleen, jotka ovat nykyisen standardin (MDD) mukaan hyväksytty. Päätökset MDR-hyväksyntöjen hakemisesta olemassa oleville tuotteille tullaan tekemään liiketoimintaperusteisesti tai jos tuotteisiin tehdään merkittäviä muutoksia, jotka vaativat uutta hyväksyntäprosessia.

Engineering Services -liiketoiminta (aiempi Connectivity Solutions)

Huolimatta markkinoilla vallitsevasta asiakkaidemme kustannussäästöpaineista, Bittiumin tuotekehityspalvelujen myynti kasvoi vuoden 2023 aikana. Digitalisaation eteneminen eri toimialoilla lisäsi suunnittelupalveluiden tarvetta. Erityisesti Industrial IoT -teknologiamarkkinoilla kasvava pilvikommunikaation tarve luo yrityksille tarpeen tuoda langatonta liitettävyyttä tuotteisiinsa. Eurooppalaisten yritysten tuotekehityksen lisääntyminen Euroopassa on vaikuttanut positiivisesti Bittiumin tuotekehityspalveluiden myynnin kasvuun, erityisesti laitesuunnittelun puolella.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkui hyvin. Samalla kun useita asiakasprojekteja saatiin onnistuneesti päätökseen, yhtiön asiakasportfolio laajeni kuluneen vuoden aikana useilla uusilla asiakkailla muun muassa kuljetus-, liikenne- ja ammattityökalumarkkinoilla. Asiakasprojekteissa suunnitellaan muun muassa etähallittavaa kokonaisjärjestelmää ja sen liitettävyysratkaisua, liikennevalvontajärjestelmien liitettävyysosia sekä ammattikäyttöön tarkoitettuja mittauslaitteita ja niiden liitettävyysratkaisuja.